Master of Business Administration (MBA)

Collegium Mazovia Filia w Otwocku zaprasza na studia podyplomowe Master Of Business Administration.

2021_01_13_mba_Otowck

 

Oferta MBA jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwalają osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową w przedsiębiorstwach krajowych, zagranicznych i organizacjach życia społecznego i administracji publicznej. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i społecznych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Program MBA:
Kształcenie odbywa się w oparciu o dziewięć modułów:

 • Ekonomia
 • Zarządzania organizacjami
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Systemy informacyjne
 • Praca dyplomowa
 • Język obcy w biznesie

W ramach każdego modułu są bloki przedmiotowe i tematyczne oraz przedmioty do wyboru.

Program studiów jest realizowany w czasie 492 godzin.

Główne założenia programu:

 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności menadżerskich, w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonywania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Metody nauczania na MBA:
Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

Plan studiów Master of Business Administration (MBA):

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ogółem
A Przedmioty obowiązkowe
1. Mikroekonomia 14
2. Zarządzanie finansami 21
3. Organizacja i zarządzanie 21
4. Informatyka w zarządzaniu 21
5. Kierowanie ludźmi 21
6. Zarządzanie strategiczne 21
7. Rachunkowość finansowa 14
8. Makroekonomia 14
9. Prawo gospodarcze i handlowe 14
10. Prawo pracy 14
11. Prawo podatkowe 21
12. Zarządzanie marketingowe 21
13. Marketing międzynarodowy 21
14. Analiza i planowanie finansowe 21
15. Rachunkowość zarządcza 21
16. Praca dyplomowa 28
17. Język angielski w biznesie 56
B Przedmioty do wyboru 56
1. Finansowe aspekty integracji
2. Polityka regionalna Unii
3. Rynek kapitałowy
4. Zachowania organizacyjne
5. Negocjacje na rynku światowym
6. Psychologia w zarządzaniu
7. Instytucje Unii Europejskiej
RAZEM 420

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną oraz legitymujące się doświadczeniem praktycznym, z łatwością, trafnie i komunikatywnie wykorzystują metody interaktywne w wykształceniu umiejętności słuchaczy. Wykłady będą prowadzone między innymi przez profesorów i doktorów Collegium Mazovia, profesorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych, pracowników ministerstw, jednostek konsultingowych i itp.

Wyjazdy zagraniczne:
Każdej grupie słuchaczy będzie organizowany wyjazd do Niemiec na czas uzgodniony ze słuchaczami. Program pobytu obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu za granicą, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, imprezy kulturalne oraz spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu autokarem lub mikrobusem, natomiast pozostałe koszty ponosi uczelnia.

Dyplom ukończenia MBA:
Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej jest opracowany tak, aby uwzględniał warunki realizacji Studium MBA w uczelni partnerskiej oraz by zapewniał uzyskanie akredytacji (potwierdzenia standardów kształcenia) przez Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM i akceptację uczelni partnerskiej w Niemczech. W Polsce FORUM jest podstawową instytucją środowiskową określającą jakościowe standardy kształcenia na studiach wyższych i na poziomie podyplomowym w zakresie zarządzania. Z założenia osiągnięcie tej akredytacji pozwala (jest warunkiem koniecznym) na ubieganie się o akredytację EQUAL w systemie europejskim. Dyplom MBA wydawany przez Collegium Mazovia Filia w Otwocku zawiera suplement określający zakres oraz charakter udziału uczelni partnerskiej w realizacji programu i uwzględnia standardy typowe dla dyplomów tego typu wydawanych w krajach Unii Europejskiej.


Kontakt:

Collegium Mazovia Filia w Otwocku

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock

tel./fax: 22 719 52 15

Ewa Paździerska e-mail: epazdzierska@mazovia.edu.pl,

Bożena Stawieraj e-mail: bstawieraj@mazovia.edu.pl

www.mazovia.edu.pl