Jak zostać studentem?

Wstęp na studia w ramach ustalonych limitów jest wolny. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność złożenia pełnej dokumentacji (wszelkie potrzebne formularze i pliki do pobrania tutaj), która powinna zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na studia na odpowiednim formularzu
 2. świadectwo dojrzałości a w przypadku studiów magisterskich odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (w przypadku kandydatów ubiegających się o studia na Wydziale Nauk Stosowanych oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druk skierowania na badania należy pobrać w Dziale Spraw Studenckich)
 4. 2 fotografie o wym. 35×45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 5. kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów Collegium Mazovia oraz treścią Umowy o studia I stopnia lub II stopnia
 7. kserokopię dowodu opłaty wpisowej i rejestracyjnej
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi procedury antyplagiatowej
 9. zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy studiów pomostowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu)
Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 potrwa
od dnia 2 stycznia do dnia 23 lutego 2017 roku.

 

Informacje i zapisy

Punkt Rekrutacyjny Collegium Mazovia znajduje się w budynku A przy ul. Sokołowskiej 161.

Informacje i zapisy:

poniedziałek - sobota w godz. 8.0016.00

Szczegółowe informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 25 633 30 32, w. 88.

Opłaty za studia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rejestracyjną i opłatę wpisową:

 • opłata rejestracyjna w wysokości 80 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi,
 • opłata wpisowa w wysokości 300 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej.

Osoby przyjęte na studia opłacają czesne. Wysokość czesnego obowiązująca w roku akademickim 2016/2017 – w zależności od wybranego przez studenta stopnia, kierunku oraz trybu płatności zawiera Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017.

Rozpoczęcie studiów w Collegium Mazovia wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy pomiędzy Uczelnią a studentem.  Zobacz wzór umowy.

Opłatę wpisową i rejestracyjną należy dokonywać na konto Uczelni:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161

BZ WBK SA o/Siedlce

51 1500 1663 1216 6003 1712 0000

Osoby przyjęte na studia otrzymują indywidualny numer konta bankowego, na który mogą wpłacać czesne.