Inżynierskie

Nauka na studiach inżynierskich odbywa się na kierunku BUDOWNICTWO. Studia w Collegium Mazovia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunkach inżynierskich to kształcenie na profilu praktycznym. Programy studiów charakteryzują się dużą ilością zajęć praktycznych odbywanych w formie ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych i warsztatów. Studia inżynierskie trwają 8 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwent kierunków technicznych otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł inżyniera, który uprawnia go do kontynuowania nauki na studiach magisterskich uzupełniających.
Programy kształcenia na kierunkach inżynierskich są konsultowane z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, co daje pewność poprawności kształcenia przyszłych inżynierów budownictwa. Absolwenci kierunków budownictwo, po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunkach budownictwo i inżynieria  środowiska posiada widzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, które pozwala lepiej przygotować absolwentów do pracy. Baza laboratoryjna pozwala na zapoznanie się z praktycznymi inżynierskimi zagadnieniami. W pracowniach komputerowych studenci uczą się projektowania z wykorzystaniem najnowszego profesjonalnego oprogramowania z zakresu grafiki inżynierskiej, wspomagania procesu projektowania, modelowania i obliczeń symulacyjnych.
Wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy,  ramach kierunku budownictwo proponujemy następujące specjalności:

UWAGA! Poszczególne specjalności na danym kierunku zostaną uruchomione w przypadku odpowiedniej liczby osób zainteresowanych.