Specjalność: Zarządzanie procesami budowlanymi

Studia mają profil praktyczny. Koncentrują się na wykształceniu specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne mają podstawę do twórczej pracy w obszarze działań budownictwa. Studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach, wyrobach i głównych ustrojach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Poznają metody projektowania konstrukcji budowlanych opierając się na wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów wytrzymałość materiałów oraz mechanika budowli. Zdobyta w trakcie studiów wiedza w zakresie podstaw obliczeń projektowych umożliwi studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania podstawowych  typów obiektów budowlanych.. Uczelnia posiada pracownie komputerowe, w których studenci uczą się projektowania z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania z zakresu grafiki inżynierskiej, wspomagania procesu projektowania, modelowania i obliczeń symulacyjnych pracy budynków i obiektów budowlanych.

Absolwenci specjalności Zarządzanie procesami budowlanymi zdobędą wiedzę z obszaru organizacji realizacji budowy, technologii robót ogólno budowlanych oraz kosztorysowania prac budowlanych. Drugą część zagadnień specjalnościowych stanowią moduły kształcenia z zakresu zarządzania. Są to: Zarządzanie procesami przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Biznesplan przedsiębiorstwa budowlanego, Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Przygotowanie i realizacja kontraktów budowlanych, Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w jednostkach zarządu terytorialnego. Wiedza przekazana w ramach tych modułów jest niezbędna kadrze zarządzającej procesami budowlanymi.

Studia o profilu praktycznym na specjalności zarządzanie procesami budowlanymi koncentrują się na:

 • uzyskaniu podstawowej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych
 • opanowaniu metod projektowania konstrukcji budowlanych, opierając się na wiedzy zdobytej w ramach takich przedmiotów jak wytrzymałość materiałów, mechanika budowli
 • kształtowaniu umiejętności prowadzenia obliczeń konstrukcji inżynierskich przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego,
 • zagadnieniach praktycznych z zakresu przygotowania i zarządzania inwestycji, sporządzania biznesplanu przedsiębiorstwa budowlanego, wykonania oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowania i realizacji kontraktów budowlanych, zarządzania procesami inwestycyjnymi w jednostkach zarządu terytorialnego.

Absolwent specjalności zarządzanie procesami budowlanymi będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • wykonawstwa obiektów budowlanych (mieszkaniowych, komunalnych, przemysłowych)
 • projektowania podstawowych elementów konstrukcji budowlanych
 • nowoczesnych technologii i organizacji prac budowlanych, zarządzania firmą budowlaną
 • wytwarzania materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii i metod komputerowych stosowanych w budownictwie,
 • przygotowania i zarządzania procesami budowlanymi, w szczególności: przygotowania biznesplanu przedsiębiorstwa budowlanego, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowania i realizacja kontraktów budowlanych, zarządzania procesami inwestycyjnymi w jednostkach zarządu terytorialnego.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych
 • nadzorze budowlanym
 • przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli związanych z budownictwem i architekturą.

Program studiów inżynierskich umożliwia absolwentom kierunku budownictwo uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu wymaganej praktyki w zawodzie i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Dyplom inżyniera pozwala na kontynuację nauki na poziomie magisterskim na kierunku budownictwo.