Fizjoterapia

Zdrowie publiczne

Fizjoterapia to działanie, które ma na celu przywrócenie sprawności funkcjonalnej i ruchowej człowieka w możliwym do osiągnięcia stopniu.  Dziś fizjoterapia jest standardem postępowania wykorzystywanym do leczenia osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności. Stosowana jest również jako fizjoprofilaktyka. Bez niej nie ma mowy o nowoczesnej medycynie.

Studia na kierunku fizjoterapia trwają sześć semestrów. W całym cyklu nauczania student zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną umożliwiającą wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Absolwent nabywa umiejętność diagnozowania pacjenta, wraz z właściwym doborem wykonywanych zabiegów, metod kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, masażu przy uwzględnieniu wskazań, przeciwwskazań, metodyki czy obowiązujących zasad.

Profil studiów ma charakter praktyczny, co zapewni przyszłemu fizjoterapeucie samodzielność myślenia i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań.

Cel kształcenia:

 • przekazanie studentom zgodnie z założonymi efektami kształcenia: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • przygotowanie studentów do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie oceny stanu pacjenta, planowania terapii i jej modyfikacji oraz skutecznej realizacji w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Studia koncentrują się na:

 • przekazaniu studentowi ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz szczegółowej wiedzy kierunkowej z zakresu fizjoterapii, mając na uwadze regulacje prawne oraz normy etyczne,
 • kształtowaniu umiejętności w zakresie efektywnego stosowania zabiegów kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych i masażu w profilaktyce oraz celach leczniczych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • kształtowaniu umiejętności świadczenia usług niezbędnych do podtrzymywania sprawności osób w różnym przedziale wiekowym, a także przywracania sprawności, jak również wydolności tym osobom, utraconej lub obniżonej wskutek chorób bądź urazów,
 • kształtowaniu umiejętności kontrolowania efektów postępowania usprawniającego i jego modyfikowania w zależności od potrzeb,
 • kształtowaniu umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług,
 • kształtowaniu umiejętności organizowania pracy własnej i współpracy w zespole terapeutycznym,
 • wspomaganiu rozwoju studenta, wpojeniu potrzeby ustawicznego kształcenia się,
 • kształtowaniu umiejętności samodzielnego myślenia, planowania i działania, a zatem realizowaniu się w pracy indywidualnej z pacjentem,
 • kształtowaniu kompetencji społecznych, w tym komunikowania się z pacjentem w poszanowaniu jego godności, rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Student nabywa umiejętności praktyczne, korzystając z w pełni wyposażonych pracowni zawodowych. Ponadto uczelnia umożliwia bezpośredni kontakt z pacjentem poprzez odbycie praktyk we współpracujących z nią podmiotach medycznych.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia ma  wiedzę, umiejętności i kompetencje do samodzielnego wykonywania zawodu. W związku z tym jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • placówkach służby zdrowia (przychodnie, specjalistyczne szpitale, gabinety rehabilitacyjne,  sanatoria),
 • placówkach oświatowych (ośrodki szkolno-wychowawcze lub wychowawczo-rehabilitacyjne, międzyszkolne, przyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, medyczne szkoły zawodowe – po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych),
 • warsztatach terapii zajęciowej, uzdrowiskach, zakładach pracy chronionej, domach pomocy społecznej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach i klubach sportowych, domach spokojnej starości, fitness klubach, hotelach itd.).

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich (II stopnia).