Ratownictwo medyczne

2018_05_10_med_ratownictwo_medyczne

 

 

 

 

 

O kierunku:

Studia stacjonarne (dzienne) zajęcia poniedziałek – piątek
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów)
Czesne płatne za semestr 2490 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach 525 zł

Ratownictwo medyczne to system powołany w celu ratowania życia i zdrowa ludzkiego. Ratownicy medyczni na podstawie przepisów obowiązujących w Polsce uzyskali prawo do samodzielnego wykonywania wielu medycznych czynności ratunkowych, w tym podawania kilkudziesięciu leków.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych zawodem ratownika medycznego, jak również do osób pracujących w systemie, chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przez okres trzech lat (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Profil studiów ma charakter praktyczny, co zapewni przyszłemu ratownikowi medycznemu samodzielność myślenia i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań. Student nabywa umiejętności praktyczne, korzystając ze specjalistycznych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do wykonywania symulacji działań ratowniczych. Ważnym elementem procesu kształcenia jest bezpośredni kontakt z pacjentem  poprzez odbycie praktyk w podmiotach leczniczych oraz jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podczas ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie w oddziałach szpitalnych, zespołach ratownictwa medycznego, Państwowej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.  Umożliwi to pełne przygotowanie do wykonywanego zawodu i osiągnięcie efektów kształcenia niemożliwych do zrealizowania bez udziału pacjenta. W programie studiów organizowane są także dwa obozy szkoleniowo – sprawnościowe z ratownictwa wysokościowego i wodnego.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na realizacji zadań, w szczególności na:

 1. Udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych;
 2. Zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 3. Transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 4. Udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 5. Edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również:

 1. Nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
 2. Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych;
  prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego;
 3. Zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.
 4. Kierowanie i zarządzanie ratownikami i dyspozytorami medycznymi.

Studia koncentrują się na:

 1. Przekazaniu studentowi ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz szczegółowej wiedzy kierunkowej z zakresu medycyny ratunkowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, z uwzględnieniem regulacji prawnych oraz norm etycznych;
 2. Poznaniu zagrożeń zdrowia i życia społeczeństwa w kontekście chorób cywilizacyjnych, wypadków i katastrof;
 3. Zrozumieniu zadań polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie pełnym technicyzacji, urbanizacji, zagrożeń cywilizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i terrorystycznych;
 4. Wspomaganiu rozwoju studenta, wpojeniu potrzeby ustawicznego kształcenia się;
 5. Kształtowaniu kompetencji społecznych, w tym komunikowania się z pacjentem w poszanowaniu jego godności, rozwijania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 6. Kształtowaniu umiejętności:
 • wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia życia niezależnie od przyczyny,
 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług,
 • organizowania pracy własnej i współpracy w zespole terapeutycznym,
 • samodzielnego myślenia, planowania i działania, a zatem realizowaniu się w pracy indywidualnej z pacjentem.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne znajdzie zatrudnienie w zespołach ratownictwa oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym umożliwia absolwentom wykonywanie zawodu ratownika medycznego:

 • w podmiotach leczniczych,
 • w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, wodnego, górniczego oraz morskiej służby poszukiwania i ratownictwa,
 • w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi,
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • na lotniskach,
 • w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej,
 • w ramach wykonywania transportu sanitarnego,
 • w izbach wytrzeźwień,
 • na stanowisku dyspozytora medycznego.