Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne dają możliwość zdobycia wysokich kwalifikacji z dziedziny coraz popularniejszej na współczesnym rynku pracy. Troska o zdrowie stała się bowiem charakterystycznym znakiem naszych czasów. Wymuszają ją zagrożenia cywilizacyjne: nowe nieznane dotąd choroby, wszechobecny stres, pośpiech, przepracowanie. Wiedza pozwalająca rozpoznać pojawiające się zagrożenia, a także skuteczne im przeciwdziałać stała się niezbędna. Stąd wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.

Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.

Cel kształcenia:

 • przekazanie wiedzy z obszaru nauk medycznych, społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w realizowaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego
 • rozwijanie umiejętności menadżerskich umożliwiających pracę na samodzielnych stanowiskach personalnych i kierowniczych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką
 • rozwijanie kompetencji zawodowych umożliwiających profesjonalne wykonywanie obowiązków związanych z pracą w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostek świadczących usługi zdrowotne
 • kształtowanie postawy otwartości do podejmowania samodzielnych inicjatyw i kreowania działań programowych w ochronie zdrowia
 • kształtowanie umiejętności organizowania i koordynowania działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji z uwzględnieniem kontroli ich skuteczności, zarządzania, finansowania i organizowania zespołów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia.

Studia koncentrują się na:

 • przekazaniu pogłębionej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu: nauk medycznych oraz nauk społecznych, problemów zdrowia publicznego, sposobów  funkcjonowania  systemu opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej
 • rozwijaniu umiejętności m. in. przygotowania i realizowania programów zdrowotnych, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, efektywnego działania w  sytuacjach kryzysowych, ciągłego  ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego
 • wykształceniu kompetencji umożliwiających realizację obowiązków zawodowych w sposób profesjonalny z zachowaniem zasad etyki właściwej dla zdrowia publicznego
 • wykształceniu umiejętności analizowania problemów społecznych i określenia priorytetów zdrowotnych
 • wspomaganiu rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia oraz kształtowania postaw innowacyjnych i kreatywnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku zdrowie publiczne znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji rządowej
 • instytucjach samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych
 • w zakładach nadzoru sanitarnego
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i innych instytucjach promujących zdrowy styl życia
 • instytucjach realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego.