Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia

Cel studiów

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej (w tym zarządzanie finansami) i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności.

Czas trwania: 2 semestry (200 godz. dydaktycznych)

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych oraz  rozumie problemy sektora ochrony zdrowia, zna  systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Posiada wiedzę szczegółową z zakresu: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla podmiotów leczniczych oraz innych organizacji ochrony zdrowia, opracowania strategii i stosowania technik marketingowych, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, zarządzania ludźmi, oceny i modyfikacji struktur organizacyjnych, negocjowania, zarządzania finansami, analizy danych księgowych oraz zastosowania technik analizy finansowej, poznania i umiejętnego interpretowania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Program studiów (wykaz przedmiotów):

 1. Podstawy prawne w ochronie zdrowia
 2. Podstawy organizacji i zarzadzania. Narzędzia zarządzania i ich wykorzystanie
 3. Planowanie strategiczne
 4. Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia
 5. Podmioty rynku usług medycznych
 6. Samorządowa polityka zdrowotna
 7. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Analiza finansowa
 8. Gra decyzyjna. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym
 9. Rachunek Kosztów. Wykorzystanie programu EXCEL
 10. Budżetowanie i controlling w praktyce podmiotu leczniczego
 11. Analiza ekonomiczna w podmiocie leczniczym
 12. Przekształcenia- warsztaty z udziałem liderów zmian
 13. Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej. Analiza procesu
 14. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja
 15. Ubezpieczenia na rynku usług medycznych
 16. Prawo pracy
 17. Kontraktowanie świadczeń medycznych
 18. Rynek usług bankowych
 19. Zarządzanie efektywnością w zespole. Komunikacja interpersonalna
 20. Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym
 21. Strategiczna karta wyników. Benchmarking
 22. Systemy informatyczne w OZ
 23. Przeciwdziałanie korupcji. Możliwości i sposoby
 24. Przygotowanie projektu końcowego – seminarium.


Metody i narzędzia dydaktyczne

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • analiza przypadków case study
 • ćwiczenia warsztatowe
 • dyskusje zogniskowane
 • gry i ćwiczenia kierownicze
 • symulacje biznesowe i decyzyjne
 • testy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

 • semestralny test zaliczeniowy obejmujący wszystkie przedmioty w semestrze
 • praca końcowa
 • egzamin końcowy