Specjalizacje

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Specjalizacje są realizowane według nowych programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.
Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów zawartych w programie:

 • nie może być krótszy od 18 miesięcy i nie dłuższy od 24 miesięcy,
 • może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadkach gdy pielęgniarka, położna spełnia jeden z warunków określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).

Tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji pielęgniarka, położna uzyskuje po zdaniu egzaminu państwowego, przeprowadzonego przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Zdrowia.
Zapraszamy na:

1. Specjalizacje dla pielęgniarek w dziedzinach pielęgniarstwa:

 • anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • chirurgicznego;
 • geriatrycznego;
 • internistycznego;
 • onkologicznego;
 • operacyjnego;
 • opieki długoterminowej;
 • opieki paliatywnej;
 • pediatrycznego;
 • psychiatrycznego;
 • ratunkowego;
 • rodzinnego.

2. Specjalizacja dla położnych w dziedzinach pielęgniarstwa:

 • ginekologiczno – położniczego;
 • rodzinnego.

3.  Specjalizacja dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa:

 • epidemiologicznego;
 • neonatologicznego.

Osoby zainteresowane ukończeniem specjalizacji w danej dziedzinie, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia pod numerami telefonów 25 633 30 32 wew. 43 lub 53

Wszelkie potrzebne formularze i pliki do pobrania tutaj