Laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii

Celem długofalowym zapewniającym trwałość projektu pn. Laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii jest ocena występowania w populacji osób dorosłych 40+ nadwagi i otyłości oraz określenie skuteczności kontrolowanego treningu i rehabilitacji na modyfikowanie czynników ryzyka w zapobieganiu występowania chorób układu mięśniowo-szkieletowego poprzez wypracowanie metod fizykoterapeutycznych zapobiegania wskazanym problemom.
Metody będą wypracowywane we współpracy z placówkami zdrowia i wdrażane do praktyki. Planuje się, że w projekcie badawczym weźmie udział 500 osób dorosłych, w wieku 40+, obojga płci – około 250 mężczyzn i 250 kobiet, mieszkańców powiatu  siedleckiego i sąsiadujących powiatów, którzy dobrowolnie zgłoszą się do udziału w badaniu oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kolejne edycje badania będą realizowane sukcesywnie przez okres 3 lat i finansowane ze środków własnych Uczelni oraz pozyskiwanych ze źródeł publicznych.
Główny cel projektu:
Stworzenie na terenie Collegium Mazovia innowacyjnego laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii.
Cele szczegółowe:

  1. Utworzenie innowacyjnego ośrodka badawczego (laboratorium) na terenie powiatu siedleckiego, umożliwiającego prowadzenie badań profilaktycznych w kierunku zapobiegania chorobom układu mięśniowo-szkieletowego.
  2. Zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Interesariusze projektu:

  • kadra zarządzająca projektem składająca się z pracowników COLLEGIUM MAZOVIA,
  • pielęgniarki i fizjoterapeuci,
  • studenci studiujący na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo i zdrowie
  • publiczne biorący udział w realizacji projektu,
  • kadra naukowa dokonująca analizy danych i opracowująca publikacje,
    zakłady  medyczne zajmujące się fizjoterapią.
Tytuł projektu: Laboratorium metod profilaktycznych fizjoterapii
Nr i nazwa Priorytetu I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Nr i nazwa Działania 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego
Instytucja wdrażająca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Okres realizacji projektu 2.03.2015 – 30.11.2015
Beneficjent Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Wysokość dofinansowania 85% (EFRR + budżet państwa) 1 271 472,72 zł
Wkład własny beneficjenta 15% 224 377,53 zł
Koordynator projektu Mariusz Szabłowski
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-013
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 43, fax: (25) 633 20 51, e-mail: info@mazovia.edu.pl

 

2015_zestawienie_logo_RPOProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013