Wydział Nauk o Zdrowiu

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu to organ kolegialny Uczelni. W skład rady wchodzą:

 • dziekan, jako przewodniczący;
 • prodziekan;
 • kierownicy katedr, zakładów i pracowni wchodzących w skład wydziału;
 • pochodzący z wyboru przedstawiciele nauczycieli akademickich zatdrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, po jednym z każdej jednostki organizacyjnej wydziału;
 • pochodzący z wyboru przedstawiciel pracowników wydziału niebędący nauczycielem akademickim;
 • pochodzący z wyboru przedstawiciele studentów w liczbie stanowiącej co najmniej 20% ogólnej liczby członków rady wydziału

Do kompetencji rady wydziału należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
 • występowanie z wnioskiem do senatu o utworzenie lub likwidację specjalności studiów w ramach prowadzonego na wydziale kierunku studiów;
 • występowanie do rektora z wnioskiem o utworzenie, likwidację lub przekształcenie jednostki organizacyjnej wydziału;
 • uchwalanie planów studiów i programów kształcenia po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia założycielowi po uzyskaniu opinii senatu;
 • zatwierdzanie programów nauczania przedmiotów objętych planami studiów;
 • uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających prowadzonych na wydziale i przedkładanie ich do zatwierdzenia założycielowi;
 • zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
 • wytyczanie kierunków badań naukowych wydziału i ocena uzyskanych wyników;
 • uchwalanie wniosków dotyczących rozwoju bazy materialnej wydziału;
 • opiniowanie kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
 • opiniowanie kandydatów do zatrudnienia jako nauczycieli akademickich wydziału;
 • przedstawianie rektorowi wniosków w sprawach powołania na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej wydziału;
 • zatwierdzanie sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
 • ocena przebiegu procesu dydaktycznego na wydziale;
 • ocena jakości kształcenia na wydziale;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez rektora, dziekana lub kanclerza;
 • ustalanie regulaminu prac rady wydziału.

W skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu wchodzą:

 • prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek – dziekan
 • dr n med. Ewa Czeczelewska – prodziekan
 • dr Jolanta Golach – Kierownik Katedry Pielegniarstwa
 • mgr Anna Januszewska – Kierownik Katedry Fizjoterpii
 • dr n. hum. Anna Jeznach  – przedstawiciel pracowników będących nauczycielami akademickimi – Katedry Pielęgniarstwa
 • mgr Elżbieta Walczuk – przedstawiciel prawoników będących nauczycielami akademickimi  Katedry Fizjoterpii
 • mgr Mariusz Zamyłko  – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 •  Robert Dmowski – przedstawiciel studentów
 •  Monika Orzełowska – przedstawiciel studentów

Katedry