Wydział Nauk Stosowanych

Rada Wydziału Nauk Stosowanych to organ kolegialny Uczelni. W skład rady wchodzą:

 • dziekan, jako przewodniczący;
 • prodziekan;
 • kierownicy katedr, zakładów i pracowni wchodzących w skład wydziału;
 • pochodzący z wyboru przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, po jednym z każdej jednostki organizacyjnej wydziału;
 • pochodzący z wyboru przedstawiciel pracowników wydziału niebędący nauczycielem akademickim;
 • pochodzący z wyboru przedstawiciele studentów w liczbie stanowiącej co najmniej 20% ogólnej liczby członków rady wydziału

Do kompetencji rady wydziału należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
 • występowanie z wnioskiem do senatu o utworzenie lub likwidację specjalności studiów w ramach prowadzonego na wydziale kierunku studiów;
 • występowanie do rektora z wnioskiem o utworzenie, likwidację lub przekształcenie jednostki organizacyjnej wydziału;
 • uchwalanie planów studiów i programów kształcenia po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia założycielowi po uzyskaniu opinii senatu;
 • zatwierdzanie programów nauczania przedmiotów objętych planami studiów;
 • uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających prowadzonych na wydziale i przedkładanie ich do zatwierdzenia założycielowi;
 • zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
 • wytyczanie kierunków badań naukowych wydziału i ocena uzyskanych wyników;
 • uchwalanie wniosków dotyczących rozwoju bazy materialnej wydziału;
 • opiniowanie kandydatów na kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
 • opiniowanie kandydatów do zatrudnienia jako nauczycieli akademickich wydziału;
 • przedstawianie rektorowi wniosków w sprawach powołania na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej wydziału;
 • zatwierdzanie sprawozdania dziekana z działalności wydziału;
 • ocena przebiegu procesu dydaktycznego na wydziale;
 • ocena jakości kształcenia na wydziale;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez rektora, dziekana lub kanclerza;
 • ustalanie regulaminu prac rady wydziału.

W skład Rady Wydziału Nauk Stosowanych wchodzą:

 • prof. dr hab. Czesław Skowronek – dziekan
 • dr inż. Wiesława Banachewicz – prodziekan
 •  – Katedra Budownictwa
 • dr Bożena Piechowicz  – kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
 • dr Tomasz Nawrocki – kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 • dr Bożena Piechowicz  przedstawiciel pracowników będących nauczycielami akademickimi – Katedra Finansów i Rachunkowości
 • dr Magdalena Ajchel – przedstawiciel pracowników będących nauczycielami akademickimi – Katedra Ekonomii i Zarządzania
 •  –  przedstawiciel pracowników będących nauczycielami akademickimi Katedry Budownictwa
 • mgr Milena Sajna- przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 • Daniel Andrzejczuk – przedstawiciel studentów
 • Iwona Hryciuk – przedstawiciel studentów

Katedry