Zmiany w przydziale stypendiów od roku akademickiego 2011/2012

Od 1października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dotycząca reformy szkolnictwa wyższego. Nowelizacja ustawy obejmuje m.in. zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Wymaga to dostosowania Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej do nowych przepisów oraz wprowadzenia nowych wzorów druków obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od nowego roku akademickiego student może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej z budżetu państwa:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • zapomogę. 

ZMIANY W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

 • ulegnie likwidacji stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie
 • wzrośnie dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do stypendium socjalnego
 • w przypadku studentów studiów stacjonarnych stypendium socjalne będzie można zwiększyć z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie
 • za samodzielnego finansowo będzie mógł być uznany student, którego dochód netto będzie nie mniejszy niż kwota maksymalnego dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego (dotychczas była to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego odrębnymi przepisami)
 • ulegnie zmianie druk wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

 ZMIANY W STYPENDIACH ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

 • ulegnie likwidacji stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na rzecz stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mogło otrzymywać maksymalnie 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
 • stypendium to będzie przyznawane wyłącznie na wniosek studenta
 • o przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

Zapis ustawy o wyłonieniu 10% najlepszych studentów uprawnionych do stypendium rektora obliguje do ustalenia nowych zasad przyznawania stypendium, w szczególności dotyczących oceny osiągnięć naukowych i sportowych. 

Znowelizowana ustawa wprowadza także zapis, iż student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów będzie mógł otrzymywać stypendium  socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym kierunku studiów (dotyczy to studentów studiujących tylko w jednej uczelni a także studiujących równocześnie w więcej niż jednej uczelni).

W związku z powyższym każdy student ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej obowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niepobieraniu stypendiów na więcej niż jednym kierunku.

Obowiązujące od 1.X.2011 r. druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, wzory zaświadczeń/oświadczeń oraz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaną zamieszczone do pobrania na stronie uczelni po wprowadzeniu w życie regulaminu (przewidywany termin –koniec września).

Studenci niepełnosprawni od roku 2011/2012 składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego w Dziale Spraw Studenckich (dziekanacie) Collegium Mazovia. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Terminy składania wniosków ustalone ze względów organizacyjnych: od 15 września do 15 października 2012 r.
Ponadto , w celu usprawnienia przyjmowania dokumentów w dziekanatach osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendia socjalne mogą w okresie wakacyjnym kompletować wymagane zaświadczenia o dochodach rodziny, zgodnie z poniższą informacją

SPOSÓB  DOKUMENTOWANIA  SYTUACJI  MATERIALNEJ  RODZINY:

 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i pełnoletnich członków rodziny studenta w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Zaświadczenie to winno zawierać informację o wysokości należnego podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 2. Zaświadczenia ZUS, KRUS lub inne dokumenty potwierdzające rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Oświadczenia o wysokości dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 4. Oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu.
 5. Zaświadczenia właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 6. Umowa dzierżawy zawarta zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę.
 7. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 8. Orzeczenie sądu o wysokości alimentów zasądzonych na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub przekazy(przelewy)pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość  otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów.
 9. Decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości.
 10. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny studenta w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 11. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy.
 12. Akt urodzenia dziecka lub rodzeństwa do 7-go roku życia.
 13. Orzeczenie o niepełnosprawności członków rodziny powyżej 18-go roku życia jeżeli nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 14. Dokument określający datę utraty oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
 15. Dokument określający uzyskanie oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu.
 16. Inne dokumenty, w przypadku okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń.

USTALANIE DOCHODU NETTO

Przy ustalaniu dochodu netto za okres ostatniego roku podatkowego poprzedzającego złożenie wniosku uwzględnia się, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, następujące dochody: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób  fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli dochody członków rodziny opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych nie pochodzą z działalności gospodarczej dochód netto ustala się po uprzednim obliczeniu wysokości składki zdrowotnej wg wzoru:

S = Sp (P – Sus), gdzie S – oznacza składkę zdrowotną wyrażoną w złotych,

Sp – stopę procentową składki na ubezpieczenie zdrowotne,

P – przychód wyrażony w złotych,

Sus – składkę na ubezpieczenia społeczne wyrażoną w złotych.

W celu ustalenia dochodu netto z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych przychód pomniejsza się o należny podatek dochodowy oraz rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie  przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony  o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w art. 3 ust.1, lit.c ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacane osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 - 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w    wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach  sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zmianami),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego  otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura ochrony Rządu, obliczane za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia określone w przepisach o systemie oświaty,  Przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom i studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane  przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 674),
 • dochody   uzyskane  z  działalności   gospodarczej  prowadzonej  na  podstawie zezwolenia  na  terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputatu węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

 Podstawa prawna: ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992).