Erasmus plus

Witamy na stronie poświęconej programowi.

logo_erasmus_plus

Erasmus Policy Statement/Deklaracja Polityki Erasmusa

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Program ma za zadanie m.in.:
• zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi
• wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności oraz umiejętności wymaganych na rynku pracy
• zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym
• wspieranie innowacji, współpracy i reform
• ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
• wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi.

 

Więcej informacji o Programie:

Strona Programu Erasmus+

Erasmus+ na portalu KE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE

Przewodnik po Programie Erasmus+

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

 

Ważne informacje:

Regulamin realizacji Programu Erasmus+ w Collegium Mazovia

Załącznik nr 1 – Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia i wyjazdów studentów na praktykę w Programie Erasmus+

Załacznik nr 2 – Zasady kwalifikacji pracowników do wyjazdów w Programie Erasmus+

Załacznik nr 3 – Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy pracowników w Programie Erasmus+

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

ECTS grading system

Karta studenta Erasmusa

Oferty praktyk zagranicznych dla studentów (różne)

Oferty praktyk zagranicznych dla studentów (Słowacja)

Oferty praktyk zagranicznych dla studentów (Wielka Brytania)

Warunki przyznania dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego

Inter-institutional agreement Erasmus+ 2014-2020

Podanie studenta o wyjazd zagraniczny

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies)

Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships)

Porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)

Porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)

 

Program PO WER:

Pro­jekt Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

 

Więcej informacji o Programie na stronach:

https://www.power.gov.pl/

http://erasmusplus.org.pl/power/

http://power.frse.org.pl/

 

Ważne informacje:

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017

Wysokość stawek w Programie PO WER w roku 2016/2017

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego w roku 2016/2017