Erasmus plus

Witamy na stronie poświęconej programowi.

logo_erasmus_plus

Erasmus Policy Statement/Deklaracja Polityki Erasmusa

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Program ma za zadanie m.in.:
• zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi
• wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności oraz umiejętności wymaganych na rynku pracy
• zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym
• wspieranie innowacji, współpracy i reform
• ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
• wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi.

 

Więcej informacji o Programie:

Strona Programu Erasmus+

Erasmus+ na portalu KE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE

Przewodnik po Programie Erasmus+

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

 

Ważne informacje:

Regulamin realizacji Programu Erasmus+ w Collegium Mazovia

Załącznik nr 1 – Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia i wyjazdów studentów na praktykę w Programie Erasmus+

Załacznik nr 2 – Zasady kwalifikacji pracowników i zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy pracowników w Programie Erasmus+

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

ECTS grading system

Karta studenta Erasmusa

Umowy CM z uczelniami partnerskimi

Oferty praktyk zagranicznych dla studentów (różne)

Oferty praktyk zagranicznych dla studentów (Słowacja)

Oferty praktyk zagranicznych dla studentów (Wielka Brytania)

Oferta praktyk zagranicznych dla studentów (Hiszpania)

Oferty mieszkań i nie tylko dla studentów Erasmusa

Warunki przyznania dofinansowanie wyjazdów osób niepełnosprawnych

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego

Inter-institutional agreement Erasmus+ 2014-2020

Podanie studenta o wyjazd zagraniczny

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies)

Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships)

Porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)

Porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)

 Krok po kroku – Przewodnik dla stypendystów Erasmus+

Program PO WER:

Pro­jekt Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

 

Więcej informacji o Programie na stronach:

https://www.power.gov.pl/

http://erasmusplus.org.pl/power/

http://power.frse.org.pl/

 

Ważne informacje:

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2016/2017

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2016/2017

Wysokość stawek w Programie PO WER w roku 2016/2017

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego w roku 2016/2017

 

Więcej informacji u koordynatorów Programu Erasmus+:

Olga Jodełka: ojodelka@mazovia.edu.pl

Karolina Urban: kurban@mazovia.edu.pl

pokój A1-015

tel. 25 633-30-32 w.11