Erasmus plus

logo_erasmus_plus

 

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020

Deklaracja Polityki Erasmusa/Erasmus Policy Statement

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on kilka istniejących programów UE obejmujących wszystkie sektory edukacji: „Uczenie się przez całe życie” (szkolnictwo wyższe), Leonardo da Vinci (szkolenie zawodowe), Comenius (edukacja szkolna), Grundtvig (edukacja osób dorosłych) i „Młodzież w działaniu” oraz pięć programów międzynarodowych (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy Erasmus+ oferować będzie także unijne wsparcie na rzecz sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.
Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Program ma za zadanie m.in.:
• zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi
• wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności oraz umiejętności wymaganych na rynku pracy
• zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym
• wspieranie innowacji, współpracy i reform
• ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
• wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi.

 

 

Rekrutacja na studia i praktyki za granicą!

Aplikuj już dziś!

Nowe umowy z uczelniami partnerskimi, nowe miejsca odbycia praktyk!

 

Rekrutacja na wyjazdy na studia  w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 trwa do 30 października!

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki ma charakter ciągły!

Dowiedz się więcej na www.mazovia.edu.pl/studenci/erasmus/

Wypełnij Podanie o wyjazd zagraniczny i skontaktuj się z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+.

Karolina Urban: kurban@mazovia.edu.pl lub erasmus@mazovia.edu.pl

Tel. 25 633 30 32 wew. 11

pokój A1-015 (Biuro Rektora)

 

GRUPA ERASMUS+ NA FACEBOOK’U

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy Erasmus+ w Collegium Mazovia na Facebook’u, gdzie będą publikowane ogłoszenia i informacje dotyczące programu Erasmus+ na naszej Uczelni.

Bądź na bieżąco! KLIKNIJ [TUTAJ]

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Regulamin realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Uczelnie partnerskie

Krok po kroku-przewodnik

Oferty praktyk

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie studenta o wyjazd zagraniczny

Karta Studenta Erasmusa

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement)

Wskazówki do wypełnienia LA (studia)

Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement)

Wskazówki do wypełnienia LA (praktyka)

 

Program PO WER:

Pro­jekt Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

 

Ważne informacje: 

Warunki finansowania wyjazdów z programu PO WER

Warunki finansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego

Oświadczenie uczestnika projektu POWER

 

Przydatne linki:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Strona programu Erasmus+

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

ECTS grading scale

Erasmus+ na portalu KE

https://www.power.gov.pl/

http://erasmusplus.org.pl/power/

http://power.frse.org.pl/

Erasmus Student Housing

 

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Ważne informacje:

Regulamin realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 2 Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz pracownika na wyjazd zagraniczny

Porozumienie o programie nauczania

Porozumienie o programie szkolenia

 

Więcej informacji u Koordynatora Erasmus+:

Karolina Urban: kurban@mazovia.edu.pl lub erasmus@mazovia.edu.pl

pokój A1-015 (Biuro Rektora)

tel. 25 633-30-32 wew.11