Dla studentów

 

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Regulamin realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Uczelnie partnerskie

Krok po kroku-przewodnik

 

Praktyki:

Oferty praktyk

Więcej ofert znajdziesz na stronach:

UWAGA!

W roku akademickim 2018/2019 możliwe jest odbycie praktyki, która prowadzi do poprawy umiejętności cyfrowych (digital skills). W przypadku wyjazdu o takim charakterze kierunek studiów studenta nie ma znaczenia. Praktyka taka musi gwarantować uczestniczenie w jednym lub kilku z poniższych zadań.

  • marketing cyfrowy (np. zarządzanie mediami społecznościowymi, analityka internetowa),
  • komputerowe projektowanie graficzne, mechaniczne lub architektoniczne,
  • tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów lub stron internetowych,
  • instalacja i konserwacja systemów i sieci IT oraz zarządzanie nimi,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • analiza, eksploracja i wizualizacja danych,
  • programowanie robotów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Taka praktyka nie może obejmować ogólnego wsparcia dla użytkowników, realizacji zamówień, wpisywania danych czy prac biurowych.

Oferty takich praktyk można znaleźć pod tym adresem: https://erasmusintern.org/traineeships?f[0]=field_traineeship_dot%3A1

 

Dokumenty do pobrania:

Podanie studenta o wyjazd zagraniczny

Karta Studenta Erasmusa

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement)

Wskazówki do wypełnienia LA (studia)

Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement)

Wskazówki do wypełnienia LA (praktyka)

 

Program PO WER:

Pro­jekt Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

 

Ważne informacje: 

Warunki finansowania wyjazdów z programu PO WER

Warunki finansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego

Oświadczenie uczestnika projektu POWER

 

Przydatne linki:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Strona programu Erasmus+

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS

ECTS grading scale

Erasmus+ na portalu KE

https://www.power.gov.pl/

http://erasmusplus.org.pl/power/

http://power.frse.org.pl/

Erasmus Student Housing

 

Więcej informacji u Koordynatora Erasmus+:

Karolina Urban: kurban@mazovia.edu.pl lub erasmus@mazovia.edu.pl

pokój A1-015 (Biuro Rektora)

tel. 25 633-30-32 wew.11