Parlament Studencki

Parlament Studencki Collegium Mazovia jest jedynym reprezentantem ogółu studentów. Działa na podstawie Ustawy o Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Collegium Mazovia oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

W skład Parlamentu Studenckiego wchodzą:

 • Przewodniczący – wybierany spośród członków Parlamentu Studenckiego. Jest on głównym koordynatorem wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Parlament, reprezentuje środowisko studenckie, kieruje pracami członków Parlamentu oraz nadzoruje wykonywanie jego uchwał. Do jego zadań należy również zapewnienie organom Parlamentu Uczelni odpowiednich warunków do działania.
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Sekretarz
 • Zastępca Sekretarza
 • Skarbnik

Kadencja członka Parlamentu Studenckiego trwa od momentu wyborów do dnia zakończenia studiów przewidzianego w harmonogramie, chyba że wygaśnie ona z innego powodu.

Wygaśnięcie mandatu członka Parlamentu Studenckiego przed upływem kadencji następuje w przypadku:

 • skreślenia z listy studentów
 • ukończenia studiów
 • zrzeczenia się mandatu
 • odwołania przez pozostałych członków Parlamentu Studenckiego większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich jego członków.

Parlament Studencki działając poprzez swoje organy:

 • broni praw studentów
 • uczestniczy w decydowaniu o sprawach Collegium Mazovia, poprzez swoich przedstawicieli w Senacie Uczelni
 • uczestniczy w posiedzeniach rad poszczególnych wydziałów
 • decyduje w sprawie podziału środków pieniężnych i materialnych przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Władze Collegium Mazovia na cele studenckie, poprzez swoich przedstawicieli w Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • decyduje o losach studentów, poprzez swoich przedstawicieli w Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Parlament Studencki Collegium Mazovia aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi w realizacji inicjatyw na rzecz środowiska studenckiego. Wspiera inicjatywy studenckie, inspiruje i popiera działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową studentów Uczelni.

W dotychczasowej działalności Parlament Studencki skupił swoją uwagę na integracji środowiska studenckiego, m.in. poprzez organizację imprez kulturalno – sportowych takich jak:

 • otrzęsiny I roku,
 • akcje charytatywne,
 • siedleckie święto studentów „Jackonalia”,
 • imprezy sportowo – rekreacyjne „Zmagania Żaków”,
 • spotkania informacyjne dla studentów chcących wyjechać za granicę,
 • bezpłatne specjalistyczne badania lekarskie dla studentów.

Jednym z ważniejszych dokonań Parlamentu Studentów jest opracowanie Kodeksu Etyki Studenta, który został zatwierdzony na posiedzeniu Senatu Uczelni w dn. 26 czerwca 2012 r.

W skład Parlamentu Studentów wchodzą:

Lp. Parlament Studencki Funkcja
1 Chróściel Alicja Przewodniczący Parlamentu Studentów
2 Kopyść Kinga Z-ca Przewodniczącego Parlamentu Studentów
3 Bąkowski Robert Sekretarz Parlamentu Studentów
4 Motsak Kristina Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
5 Marciniak Martyna Skarbnik Parlamentu Studentów
  Senat  
1 Bąkowski Robert Przedstawiciel studentów w Senacie
2 Chróściel Alicja Przedstawiciel studentów w Senacie
3 Kopyść Kinga Przedstawiciel studentów w Senacie
4 Marciniak Martyna Przedstawiciel studentów w Senacie
5 Motsak Kristina Przedstawiciel studentów w Senacie
  Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu   
1 Dmowski Robert Przedstawiciel studentów w Radzie WNoZ
2 Motsak Kristina Przedstawiciel studentów w Radzie WNoZ
  Rada Wydziału Nauk Stosowanych  
1 Krupiński Mariusz Przedstawiciel studentów w Radzie WNS
2 Pasemik Agmieszka Przedstawiciel studentów w Radzie WNS

 

Kontakt:
Biuro Parlamentu Studenckiego Collegium Mazovia
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161 (budynek A)