Stypendia

Rodzaje stypendiów

Studenci Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej mogą korzystać z rozbudowanego systemu pomocy materialnej przysługującej zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Uczelnia corocznie przyznaje następujące świadczenia:

Terminy składania wniosków

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium student składa w Dziale Spraw Studenckich (dziekanacie) w terminie od 1 października do 30 października (w semestrze zimowym) oraz od 15 lutego do 15 marca (w semestrze letnim).

TO WARTO WIEDZIEĆ:

Załączniki do Regulaminu:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1 
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego – załącznik nr 1a
 • Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1b
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców/opiekunów prawnych – załącznik 2
 • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – załącznik nr 3
 • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – ryczałt – załącznik nr 3a
 • Oświadczenie studenta o wysokości dochodu uzyskanego w roku – załącznik nr 4
 • Oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – załącznik  nr 5
 • Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego/utraconego  w dochodzie rodziny – załącznik nr 6
 • Wniosek o stypendium specjalne – załącznik nr 7
 • Wniosek o przyznanie zapomogi – załącznik nr 8
 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9
 • Osiągnięcia naukowe w ostatnim roku studiów – załącznik nr 9a
 • Osiągnięcia artystyczne w ostatnim roku studiów – załącznik nr 9b
 • Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ostatnim roku studiów – załącznik nr 9c
 • Osiągnięcia olimpiad międzynarodowych i olimpiad przedmiotowych studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego – załącznik nr 9d
 • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik nr 10
 • Maksymalny dochód netto za 2017 r., na osobę w rodzinie, dający prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.
 • Minimalna średnia ocen, za dwa ostatnie semestry studiów, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 4,00.
 • Dochód z jednego hektara przeliczeniowego z gospodarstwa rolnego na 2017 r. wynosi 3399 zł.

Pytania i wątpliwości dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej należy kierować do mgr Agnieszki Długosz od wtorku do soboty