Stypendium socjalne

Warunki uzyskania stypendium socjalnego

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł. netto.
Student może otrzymać stypendium socjalne już na pierwszym semestrze studiów.
Dokumenty, jakie student musi złożyć, ubiegając się o stypendium socjalne, określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

Stawka stypendium

Stawka stypendium uzależniona jest od miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny studenta oraz przekazanych na ten cel dotacji z MENiS w danym roku akademickim i wypłacana po jej otrzymaniu przez uczelnię.

Odwołania od decyzji

Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania tej decyzji.

Uwaga!
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne nie przysługuje.

Druki do pobrania:

Załączniki do Regulaminu:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik nr 1
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego – załącznik nr 1a
 • Uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – załącznik 1b
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców/opiekunów prawnych – załącznik 2
 • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego wzór – załącznik nr 3
 • Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego – ryczałt – załącznik nr 3a
 • Oświadczenie studenta o wysokości dochodu uzyskanego w roku – załącznik nr 4
 • Oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – załącznik  nr 5
 • Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego/utraconego  w dochodzie rodziny – załącznik nr 6
 • Wniosek o stypendium specjalne – załącznik nr 7
 • Wniosek o przyznanie zapomogi – załącznik nr 8
 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9
 • Osiągnięcia naukowe w ostatnim roku studiów – załącznik 9a
 • Osiągnięcia artystyczne w ostatnim roku studiów – załącznik 9b
 • Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ostatnim roku studiów – załącznik 9c
 • Osiągnięcia olimpiad międzynarodowych i olimpiad przedmiotowych studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego – załącznik 9d
 • Oświadczenia studenta do wszystkich rodzajów pomocy materialnej – załącznik 10
 • Maksymalny dochód netto za 2017 r., na osobę w rodzinie, dający prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.
 • Minimalna średnia ocen, za dwa ostatnie semestry studiów, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 4,00.
 • Dochód z jednego hektara przeliczeniowego z gospodarstwa rolnego na 2017 r. wynosi 3399 zł.

Pytania i wątpliwości dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej należy kierować do mgr Agnieszki Długosz od wtorku do soboty