Pielęgniarstwo

Kierunek pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia

Studia na kierunku pielęgniarstwo skierowane są do osób posiadających świadectwo dojrzałości, zainteresowanych uzyskaniem zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Proces kształcenia zapewnia studentowi zdobycie wiedzy kierunkowej oraz nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych przyszłemu profesjonaliście realizującemu zadania z zakresu pielęgniarstwa. Trwające sześć semestrów studia  nastawione są na wspomaganie rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia oraz na kształtowanie etycznych postaw. Proces kształcenia ukierunkowany jest na praktyczny aspekt pielęgnowania.

W ramach kierunku pielęgniarstwo Collegium Mazovia oferuje następujące specjalności:

 • pielęgniarstwo
 • pieleęgniarstwo - studia pomostowe

Cel kształcenia:

 • osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy zdolnych do profesjonalnego, holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi.

Studia koncentrują się na:

Przekazaniu ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz szczegółowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa z uwzględnieniem regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Kształtowaniu umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki
 • świadczenia usług w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw
 • organizowania pracy własnej
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Kształtowaniu kompetencji społecznych:

 • skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem
 • świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta
 • świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Kształtowanie umiejętności praktycznych student rozpoczyna w warunkach symulowanych w pełni wyposażonej Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich. Kształcenie praktyczne w warunkach naturalnych realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Może podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach służby medycyny pracy, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz żłobkach, klubach dziecięcych i domach opieki społecznej, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach
 • organach administracji publicznej i innych systemach wykonujących czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz posiada podstawę do podjęcia kształcenia podyplomowego.

Proces kształcenia organizowany jest w formie czterech modułów:

A. NAUKI PODSTAWOWE

 1. Anatomia
 2. Fizjologia
 3. Patologia
 4. Genetyka
 5. Biochemia i biofizyka
 6. Mikrobiologia i parazytologia
 7. Farmakologia
 8. Radiologia.

B. NAUKI SPOŁECZNE

 1. Psychologia
 2. Socjologia
 3. Pedagogika
 4. Prawo
 5. Zdrowie publiczne
 6. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 7. Język obcy angielski
 8. Technologie informacyjne.

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

 1. Podstawy pielęgniarstwa
 2. Promocja zdrowia
 3. Podstawowa opieka
 4. Dietetyka
 5. Badania fizykalne
 6. Badania naukowe w pielęgniarstwie
 7. Zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego.

D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

 1. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 3. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 4. Położnictwo
 5. Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 6. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 7. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 8. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 9. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 11. Opieka paliatywna
 12. Podstawy ratownictwa medycznego.