Pielęgniarstwo

Kierunek pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia

Studia na kierunku pielęgniarstwo skierowane są do osób posiadających świadectwo dojrzałości i zainteresowanych uzyskaniem zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Organizacja procesu nauczania będzie prowadzić do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, otwierając drogę do kształcenia się na studiach II stopnia w uczelniach na terenie Polski i UE.
>>> Zobacz także: studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo

Cel kształcenia:

Celem kształcenia w ramach powyższego kierunku jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy zdolnych do profesjonalnego, holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej:

1. Dostarczają ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz szerokiej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa z uwzględnieniem regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

2. Rozwijają umiejętności:

  • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
  • udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • sprawowania całościowej, zindywidualizowanej i holistycznej opiki nad pacjentem;
  • samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i etyki zawodowej;
  • organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach terapeutycznych oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

3. Kształtują kompetencje społeczne i postawy moralne właściwe dla zawodu pielęgniarki.

Sylwetka absolwenta:

Zdobyte w toku kształcenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe umożliwią absolwentowi profesjonalne świadczenie usług pielęgniarskich. Pozwolą sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia zadań związanych z promocję zdrowia, działalnością edukacyjną, profilaktyczną, opiekuńczą, terapeutyczną i rehabilitacyjną.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny pracy, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

GRUPA NAUK PODSTAWOWYCH:

Anatomia

Fizjologia

Patologia

Biochemia i biofizyka

Genetyka

Mikrobiologia i parazytologia

Farmakologia

Radiologia

NAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

Psychologia

Socjologia

Pedagogika

Prawo

Zdrowie Publiczne

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

Język angielski

Technologie informatyczne

Wychowanie fizyczne

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

Podstawy pielęgniarstwa

Promocja zdrowia

Podstawowa opieka

Dietetyka

Badania fizykalne

Badania naukowe w pielegniarstwie

Zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczn

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Opieka paliatywna

Podstawy ratownictwa medycznego