Kryteria uczestnictwa

Kryteria udziału w projekcie:

Formalne:

  1. Spełnienie kryteriów grupy docelowej,
  2. Przedłożenie kompletu dokumentów: formularz rekrutacyjny

Premiujące:

  1. zatrudnienie (bez względu na formę) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze szkoleń.

Kryterium rozstrzygającym o przyjęciu do projektu będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w projekcie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do projektu będą kwalifikowane podmioty z listy rezerwowej.

2016_06_12_naglowek_kolor