Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej (w tym zarządzanie jakością) i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności.

Czas trwania: 2 semestry (184 godz. dydaktycznych)

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Sylwetka absolwenta

Uczestnik, który ukończy szkolenie posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych oraz  rozumie problemy sektora ochrony zdrowia, zna  systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Posiada wiedzę szczegółową z zakresu: formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla podmiotów leczniczych oraz innych organizacji ochrony zdrowia, opracowania strategii i stosowania technik marketingowych, tworzenia systemów zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, zarządzania ludźmi, oceny i modyfikacji struktur organizacyjnych, negocjowania, zarządzania finansami, analizy danych księgowych oraz zastosowania technik analizy finansowej, poznania i umiejętnego interpretowania przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Program szkolenia (wykaz przedmiotów i zagadnień):

 1. Ryzyko w opiece zdrowotnej
 2. Zarządzanie procesowe
 3. Metody i techniki zarządzania jakością
 4. Certyfikacja i akredytacja. Zarządzanie jakością (akredytacja TQM)
 5. Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO 9000
 6. Dokumentacja systemu zarządzania jakością – warsztaty
 7. Prawne regulacje w zakresie jakości
 8. Komunikacja w zespole
 9. Tablice kompetencyjne- tworzenie i weryfikacja
 10. Ocena skuteczności i efektywności systemów zarządzania
 11. Badanie satysfakcji pacjenta- warsztaty
 12. Statystyczne sterowanie procesami
 13. Statystyczne starowanie procesami – warsztaty
 14. Marketing relacyjny w kształtowaniu jakości
 15. Auditowanie systemów jakości – warsztaty praktyczne
 16. Auditowanie systemów jakości
 17. Ekonomika jakości. Systemy rachunku kosztów
 18. Koszyk jakości
 19. Działania antykorupcyjne
 20. Zarządzanie operacyjne w podmiocie leczniczym- warsztaty

Metody i narzędzia dydaktyczne

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • analiza przypadków case study
 • ćwiczenia warsztatowe
 • dyskusje zogniskowane
 • gry i ćwiczenia kierownicze
 • symulacje biznesowe i decyzyjne
 • testy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

 • semestralny test zaliczeniowy obejmujący wszystkie przedmioty w semestrze
2016_06_12_naglowek_kolor