XXI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

8 października 2019
2019_10_07_stater_poinuguracyjny1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 5 października 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego odbyła się XXI Inauguracja Roku Akademickiego.

Przy komplecie znamienitych gości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyjęła nowych studentów  w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Jego Ekscelencja ks. bp dr Kazimierz Gurda Biskup Diecezji Siedleckiej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm RP Kamila Gasiuk-Pihowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała, Członek Zarządu Powiatu Siedleckiego Kazimierz Prochenka, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski,  władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele samorządu, administracji, organizacji zawodowych, oświaty i biznesu.

inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że dzisiejsza Inauguracja rozpoczyna XXI rok działalności uczelni. Jest okazją do podsumowania osiągnięć uczelni jak również na przedstawienie planów na przyszłość. Działania realizowane w poprzednim roku akademickim skupiały się przede wszystkim na kształceniu blisko tysiąca trzystu studentów i słuchaczy na siedmiu kierunkach studiów, w tym dwóch magisterskich. Dużym wyzwaniem było wdrożenie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wymagało to podjęcia wielu działań zmieniających wewnętrzne regulacje prawne i organizację uczelni. Zostały opracowane nowe programy studiów ukierunkowane na wartość absolwentów Collegium Mazovia na rynku pracy. W efekcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań absolwenci uczelni zdobędą wysokie kompetencje praktyczne oraz społeczne. Dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że od nowego roku akademickiego uczelnią tworzą nie dwa, a trzy wydziały. Nowym wydziałem jest Wydział Nauk Technicznych. Podkreśliła także, że we władzach uczelni zasiada nowy Prorektor – dr Mariusz Sokołek. Do znaczących sukcesów zaliczyła pozyskanie funduszy z UE na finansowanie uczelnianego programu stypendialnego o charakterze motywacyjnym o budżecie w wysokości 6 mln złotych dla studentów kierunku pielęgniarstwo. Uruchomiono również nowy projekt pn. Zintegrowany program rozwoju Collegium Mazovia dedykowany studentom budownictwa (studyjne wyjazdy zagraniczne), finansów i rachunkowości oraz ekonomii. Od nowego roku akademickiego uczelnia wdraża program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów i wspierania absolwentów kierunku położnictwo. Pani Rektor podkreśliła ukończenie prac nad Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. W celu zwiększenia jakości kształcenia położnych uczelnia wystąpi z wnioskiem na dofinansowanie realizacji Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla położnych. W  nowym roku akademickim uczelnia będzie wdrażała w praktyce opracowany przez ekspertów pilotażowy projekt Modelu współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi a uczelnią w zakresie kształcenia na kierunkach studiów pielęgniarstwo i położnictwo. Jednym z działań wdrożonego projektu pn. Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju będzie holistyczny program edukacyjny o kształtowaniu środowiska zurbanizowanego. Uczelnia pracuje nad poprawą warunków życia w lokalnym otoczeniu i ma nadzieję na włączenie w działania edukacyjne samorządów. Na koniec podkreśliła znaczenie kształcenia ustawicznego, rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją Michała Hołowni.

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała przedstawicielka Parlamentu Studenckiego Monika Orzełowska.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody. W tym roku na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: prof. dr hab. Longin Marianowski oraz dr n. hum. Anna Jeznach. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, na podstawie jego upoważnienia medal wręczył Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski.

Nagrody i wyróżnienia zostały również wręczone studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia.

Nagrody Rektora otrzymali:

 • Dr inż. Wiesława Banachewicz – za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i prace ma rzecz jakości kształcenia na kierunku studiów budownictwo,
 • Mgr inż. Elżbieta Próchenko – za szczególne zaangażowanie w realizację kształcenia praktycznego studentów na kierunku budownictwo, i prace ma rzecz jakości kształcenia na kierunku studiów budownictwo,
 • Dr Janina Potiopa – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych podczas 20 lat pracy w Collegium Mazovia,
 • Dr Anna Jeznach – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
 • Mgr Edyta Mączarska – za szczególne zaangażowanie w realizację kształcenia praktycznego studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także studentom i absolwentom uczelni, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w działalność na rzecz uczelni. Wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w promowanie uczelni i kierunku pielęgniarstwo wyróżnienia otrzymali:

 • Joanna Redes-Dłuska
 • Dominika Oknińska
 • Sylwia Młynarz

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrą oceną na dyplomie wyróżnienia otrzymali następujący absolwenci:

 • Monika Michalik
 • Wioletta Soszyńska
 • Małgorzata Krasuska
 • oraz Bogusław Kuran dodatkowo za wybitną pracę inżynierską na kierunku budownictwo.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także pracownikom administracyjnym uczelni. Wręczył je mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski Kanclerz Collegium Mazovia.

Nagrody otrzymali:

 • Zofia Zaniewicz – za wieloletnią pracę, profesjonalizm oraz szczególne oddanie sprawom studentów,
 • Monika Żelazowska – za szczególne zaangażowanie i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych podczas 20 lat pracy w Collegium Mazovia,
 • Teresa Wakuła – za wieloletnią służbę na rzecz społeczności akademickiej,
 • Edmund Plichta – za wieloletnią służbę inżynierską i zaangażowanie w rozwój bazy materialnej uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. „Kształcenie studentów wyzwaniem dla nauczycieli akademickich wygłosiła Pani dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, profesor w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Fotoreportaż z uroczystości: