Zintegrowany Program Collegium Mazovia

Informacje ogólne

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 do 30.09.2021 r.

Cel projektu: podniesienie kompetencji  319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62,6% K – 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) – pracowników uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.

Grupa docelowa: osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, w tym 319 Studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  z kierunków studiów: pielęgniarstwo, budownictwo, finanse i rachunkowość, ekonomia. A także 12 osób z kadry dydaktycznej oraz 13 osób z kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni.

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcia następujących efektów: Podniesienie kompetencji 319 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62,6% K – 198 osób), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 12 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 13 os. (8 K) – pracowników tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry oraz dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.

Wartość projektu: 2 998 599,06 zł

Zadania

 1. Dostosowanie i realizacja prog. kształcenia do potrzeb społ.-gospodarczych na poz. krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności.
 2. Bilans kompetencji.
 3. Szkolenia dla studentów.
 4. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej.
 5. Wizyty studyjne.
 6. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.
 7. Staże dla studentów PIELĘGNIARSTWA.

Rezultaty

319 studentów i 25 pracowników CM podniesie swoje kompetencje/kwalifikacje, min. 30% UP (studentów – 96 osób) w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia będzie kontynuować naukę lub podejmie zatrudnienie.

Grupa docelowa

 1. Studenci kierunku pielęgniarstwo 105 osób,
 2. Studenci kierunku budownictwo 48 osób,
 3. Studenci kierunku Ekonomia 48 osób,
 4. Studenci kierunku Finanse i rachunkowość 48 osób.
 5. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Collegium Mazovia 12 osób
 6. Kadra zarządcza i administracyjna Uczelni 13 osób.

Zobacz także:

Regulamin

Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 deklaracja uczestnictwa w projekcie

Harmonogram wsparcia

Kontakt
mgr inż. Sylwia Tokarska – Koordynator Projektu
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
ul. Sokołowska 161
tel.: +48 25 633 30 32, wew. 41 kom. 783-121-505
e-mail: info@mazovia.edu.pl; stokarska@mazovia.edu.pl

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej
2018_10_19_zestawienie_znakow1