Akredytacja mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu dla Collegium Mazovia!

4 marca 2021
2021_03_02_akredytacja_iob1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Collegium Mazovia uzyskało prestiżową akredytację mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu CENTRUM INNOWACJI!

Mamy To! Prestiżowa akredytacja IOB!

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Collegium Mazovia świadczy prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

AKREDYTOWANA_IOB_LOGO

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.


System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Mając na uwadze, iż jest to jedno z nielicznych tego typu działań realizowanych z inicjatywy administracji krajowej jak i regionalnej, założeniem tych działań jest ciągłe doskonalenie i wprowadzenie modyfikacji jeżeli będzie taka potrzeba rynku mazowieckiego.


Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej, jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. System określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

źródło: www.innowacyjni.mazovia.pl