Apel Wojewody Mazowieckiego do uczelni

30 marca 2021
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Szanowni Studenci!

W związku z obecną, szybko postępującą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju przekazujemy apel Wojewody Mazowieckiego w sprawie zgłaszania się chętnych studentów kierunków medycznych drugiego i trzeciego roku lub osób posiadających tytuł ratownika potwierdzony certyfikatem ukończonego kursu, którzy mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Powyższe osoby będą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osoby wykonującej zawód medyczny właściwej ze względu na rodzaj świadczenia. Co ważne okres pracy przy zwalczaniu epidemii wykonywanej przez studentów jest zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Ponadto za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące przy zwalczaniu epidemii (w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska).

Studenci, którzy wyrażają chęć pomocy, proszeni są o przekazanie swoich danych osobowych:

  • imię i nazwisko
  • nr PESEL
  • adres miejsca zamieszkania
  • nr telefonu kontaktowego

za pośrednictwem formularza on-line:

Uwaga!!!

Do wypełnienia formularza niezbędne jest zalogowanie do swojego konta na Office 365.

Studenci logują się do systemu wg następującego schematu:

inicjały + numer albumu + @ + poczta.cm np. Jan Kowalski – jk12345@poczta.cm

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz