Seminaria

Seminaria odbywają się w ramach następujących cykli spotkań:

 • „Niezwykłe spotkania z nauką”
 • „XX lat transformacji systemowej w Polsce”
 • „Dylematy współczesnej gospodarki”
 • „Dyskusje obywatelskie”
 • „Polska w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej”, w dniu akcesji zostao zastąpione cyklem- „Polska w Unii Europejskiej”
 • „Informatyka na poczatku XXI wieku”
 • „Porozmawiajmy o biznesie”
 • „Problemy finansów publicznych w ocenie nauki i praktyki”.

Seminaria z cyklu „Niezwykłe spotkania z nauką”

 • „Pierwsze z serii niezwykłych spotkań z nauką” – zespół naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, należących do Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Marek Siłuszyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Collegium Mazovia (29 stycznia 2010 r.).

Seminaria z cyklu „XX lat transformacji systemowej w Polsce”

 • „Polska polityka wschodnia – uciec przed historią” – Andrzej Olechowski, kandydat na Prezydenta RP (7 kwietnia 2010 r.).
 • „1989 – 2009- wyzwania niepodległości”- Marek Jurek, Marszałek Sejmu V kadencji (30 listopada 2009 r.).

Seminaria z cyklu „Dylematy współczesnej gospodarki”

 • „Ekoinnowacje na Mazowszu”, spotkanie było elementem projektu o nazwie: „Wypracowanie metod transferu technologii w dziedzinie ochrony środowiska w regionie Mazowsza”, współfinansowane przez Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Priorytetu 9: „Polityka Regionalna i Działania Transgraniczne”, organizatorem była Collegium Mazovia we współpracy z Politechniką Warszawską (18 marca 2011 r.).
 • „Gospodarka polska w warunkach światowej dekoniunktury” – Lucjan Karasiewicz, Poseł na Sejm RP (22 czerwca 2009 r.).
 • „Wspólna Polityka Rolna- perspektywy po roku 2013″ – Jarosław Kalinowski, Wicemarszałek Sejmu RP (4 czerwca 2009 r.).
 • „Mazowsze i Warszawa- razem czy osobno?” – Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki (29 maja 2009 r.).
 • „Budżet i finanse publiczne w warunkach kryzysu gospodarczego w Polsce” – Aleksandra Natalii-Świat, Poseł na Sejm RP (21 maja 2009 r.).
 • „Korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy euro” – dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy (15 maja 2009 r.).
 • „Bilans 20-lecia wolnej Polski- perspektywy i zagrożenia na przyszłość” – dr Dariusz Grabowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego (20 marca 2009 r.).
 • „Prywatyzacja i własność prywatna w dobie kryzysu” – dr Krzysztof Żuk, Wiceminister Skarbu Państwa (10 marca 2009 r.).
 • „Budżet Unii Europejskiej na 2009 r.- perspektywy dla Polski i woj. mazowieckiego” – dr Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego (27 lutego 2009 r.)
 • „Udział sektora bankowego w przeciwdziałaniu tendencjom kryzysowym w polskiej gospodarce” – Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz jego doradca dr Jerzy Małkowski (15 stycznia 2009 r.).
 • „Co to jest patriotyzm gospodarczy” – prof. dr hab. Aldona- Sowińska, była Minister Skarbu Państwa (26 maja 2004 r.).

Seminaria z cyklu „Dyskusje obywatelskie”

 • „Dostęp do informacji publicznej w USA” – dr Anne Wagner Findeisen, osoba prowadząca w Polsce badania naukowe dla Departamentu Stanu USA nt. „Przestrzegania konstytucyjnego prawa obywateli do informacji publicznej” (7 marca 2007 r.).
 • „Polska 2005 + uwiąd demokracji” – mgr Andrzej Celiński, były Minister Kultury (8 grudnia 2005 r.).
 • „Świadomość historyczna podstawą budowy przyszłości Ojczyzny” – prof. dr hab. Leon Kieres, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (19 maja 2005 r.).
 • „Społeczne zaplecze demokracji w Polsce” – prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski, Marszałek Sejmu RP I Kadencji i były Minister Sprawiedliwości (16 marca 2005 r.).

Seminaria z cyklu „Polska w Unii Europejskiej”

 • „Trzy lata w Unii Europejskiej – wnioski dla Mazowsza” – dr Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego (11 maja 2007 r.).
 • „Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej” – Donald Tusk, Wicemarszałek Sejmu, Kandydat na prezydenta RP (8 marca 2006 r.).
 • „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013” – dr Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego (26 kwietnia 2005 r.).
 • „Co to jest patriotyzm gospodarczy?” – prof. dr hab. Aldona Kamela – Sowińska, była Minister Skarbu Państwa (26 maja 2004 r.).
 • „Młodzież w Zjednoczonej Europie – szanse i zagrożenia” – Donald Tusk , Marszałek Sejmu RP (18 maja 2004 r.).
 • „Recepta na bezrobocie” – dr Andrzej Sadowski, Wiceprezes Centrum im. Adama Smitha (5 maja 2004 r.).

Wykłady wprowadzające

 • „Konwergencja nominalna i realna w rozszerzonej Unii Europejskiej na przykładzie Polski” – prof. dr hab. Jan Kulig, profesor WSFiZ w Siedlcach
 • „Polityka spójności Unii Europejskiej dla Polski w nowej perspektywie finansowej” – dr Ewa Lasecka-Wesołowska, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Seminaria z cyklu „Informatyka na początku XXI wieku”

 • „Narzędzia zwiększania konkurencyjności rynkowej twojej firmy” – organizatorami spotkania był Wydział Ekonomii i Zarządzania WSFiZ w Siedlcach oraz Ster Projekt SA (18 marca 2005 r.).
 • „Linux- nowe możliwości, bezpieczeństwo, realne oszczędności” – organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Novel Academic Training Partner (10 maja 2004 r.).

Seminaria z cyklu „Polska w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej”

 1. „Od złotówki do euro’ – prof. dr hab. Dariusz Rosati, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1995-1997 oraz były członek Rady Polityki Pieniężnej (22 kwietnia 2004 r.).
 2. „Polscy przedsiębiorcy w Unii Europejskiej” – prof. dr hab. Danuta Hübner, Minister, Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (6 lutego 2004 r.).
 3. „Szanse i zagrożenia dla Polski ze strony Unii Europejskiej” – prof. dr hab. Jerzy Buzek, Premier RP, Poseł III Kadencji Sejmu (29 stycznia 2004 r.).
 4. „Sytuacja gospodarcza przed wejściem Polski do Unii Europejskiej” – prof. dr hab. Aldona Kamela – Sowińska, była Minister Skarbu Państwa (16 grudnia 2003 r.).
 5. „Gminy i powiaty wobec referendum europejskiego” – spotkanie zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich (22-23 maja 2003 r.)
 • „Warunki członkostwa w Unii Europejskiej a możliwości rozwoju regionalnego” – mgr Sebastian Rynkiewicz
 • „Traktat akcesyjny – najważniejsze rozwiązania systemowe, proces ratyfikacji oraz konsekwencje jego uprawomocnienia” – dr Maciej Perkowski
 • „Zrównoważony rozwój Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej” – dr Maciej Perkowski
 • „Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej” – mgr Krzysztof Pasko
 • „Rozwój drobnej przedsiębiorczości kluczem do poprawy sytuacji ekonomicznej jednostek samorządu terytorialnego. Praktyczne zastosowanie funduszy pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw” – mgr Robert Szczepankowski
 • „Europejska przestrzeń i administracyjna – Samorząd lokalny w Unii Europejskiej nowe perspektywy rozwoju” – dr Jan Borkowski.
 1. „Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej” – prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska – Małysz, doradca Prezydenta RP (4 kwietnia 2003 r. ).
 2. „Wydarzenia w Kopenhadze – ostatni etap negocjacji z Unią Europejską” – dr Józef Oleksy, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP (15 stycznia 2003 r.).
 3. „Ocena bieżącego stanu negocjacji z Unią Europejską” – dr Józef Oleksy, Przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP (czerwiec 2002 r.).

Wykłady wprowadzające

 • „IACS – system informacyjny rolnictwa w strukturach europejskich” – prof. dr hab. J. Konieczny, ekspert Unii Europejskiej,
 • „Pozycja Polski i państw kandydujących w przyszłej Unii Europejskiej” – dr Jan Borkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
 • „Do jakiej Unii Europejskiej zmierzamy. Spojrzenie z perspektywy prawa międzynarodowego” – dr Maciej Perkowski,
 • „W obliczu polityki regionalnej. Wybrane zagadnienia” – mgr Tomasz Dziurbejko, Dyrektor Generalny Agencji Programowania i Rozwoju.

Seminaria z cyklu: Porozmawiajmy o biznesie

„Znaczenie kapitału spekulacyjnego w rozwoju rynków finansowych” – Marek Zuber, specjalista TMS i ekspert ekonomiczny TVP (26 listopada 2004 r.).

Seminaria z cyklu: Problemy finansów publicznych w ocenie nauki i praktyki

 • „Problemy finansów publicznych w ocenie nauki i praktyki” – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (7-8 stycznia 2000 r. – część I, 4-5 lutego 2000 r. – część II, 10-11 marca 2000 r. – część III), seminarium zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach przy współpracy Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Ekspertów i Doradców Podatkowych.