E-MAZOVIA uczelnia zawsze otwarta

Główny cel projektu:
Zaprojektowanie i wdrożenie spójnego systemu innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej wraz z dostawą sprzętu dla projektu E-MAZOVIA – uczelnia zawsze otwarta dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych  z edukacją na uczelniach wyższych”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: E-MAZOVIA – uczelnia zawsze otwarta
Nr i nazwa Osi priorytetowej: II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”
Nr i nazwa Działania:
2.1 „E-usługi”
Instytucja wdrażająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Okres realizacji projektu: 2.01.2017 – 29.12.2017
Beneficjent: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Wysokość dofinansowania:

1 275 850,00 zł

wkład własny beneficjenta 510 340,00 zł

Koordynator projektu: mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-015
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 43, fax: (25) 633 20 51

Zobacz także informację w Biuletynie Informacji Publicznej

colegium_mazovia_plakaty_43_a3