Master of Business Administration (MBA)

Collegium Mazovia Filia w Otwocku zaprasza na studia podyplomowe Master Of Business Administration.

2020_02_12_starter_wzorzec_nowy_tlo_black_blue_cytat_2_1
Studia niestacjonarne zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają 2 lata (4 semestry)
Rata czesnego płatnego co miesiąc (12 rat) 350 zł
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

 0 zł wpisowego przy zapisie do 20 lutego 2021 r.

Rekrutacja na studia MBA trwa do końca lutego!

2021_02_10_grafika_nr_0

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwalają osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową w przedsiębiorstwach krajowych, zagranicznych i organizacjach życia społecznego i administracji publicznej. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i społecznych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

2021_02_10_grafika_nr_2

Program MBA:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie organizacjami
 • Marketing
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość
 • Prawo gospodarcze
 • Systemy informacyjne
 • Język obcy w biznesie
 • Praca dyplomowa

492 godzin zajęć w trakcie czterech semestrów studiów na tzw. ogólnym programie menedżerskim.

Główne założenia programu:

 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności menadżerskich, w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonywania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Metody nauczania na MBA mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną oraz legitymujące się doświadczeniem praktycznym, z łatwością, trafnie i komunikatywnie wykorzystują metody interaktywne w wykształceniu umiejętności słuchaczy. Wykłady będą prowadzone między innymi przez profesorów i doktorów Collegium Mazovia, profesorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych, pracowników ministerstw, jednostek konsultingowych i itp.

Wyjazdy zagraniczne:
Każdej grupie słuchaczy będzie organizowany wyjazd do Niemiec na czas uzgodniony ze słuchaczami. Program pobytu obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu za granicą, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, imprezy kulturalne oraz spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu autokarem lub mikrobusem, natomiast pozostałe koszty ponosi uczelnia.

Dyplom ukończenia MBA jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji.

Studia MBA kończą się złożeniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej jest opracowany tak, aby uwzględniał warunki realizacji Studium MBA w uczelni partnerskiej oraz by zapewniał uzyskanie akredytacji (potwierdzenia standardów kształcenia) przez Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM i akceptację uczelni partnerskiej w Niemczech.

W Polsce FORUM jest podstawową instytucją środowiskową określającą jakościowe standardy kształcenia na studiach wyższych i na poziomie podyplomowym w zakresie zarządzania. Z założenia osiągnięcie tej akredytacji pozwala (jest warunkiem koniecznym) na ubieganie się o akredytację EQUAL w systemie europejskim. Dyplom MBA wydawany przez Collegium Mazovia Filia w Otwocku zawiera suplement określający zakres oraz charakter udziału uczelni partnerskiej w realizacji programu i uwzględnia standardy typowe dla dyplomów tego typu wydawanych w krajach Unii Europejskiej.

Płatności:

Studia niestacjonarne zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają 2 lata (4 semestry)
Czesne płatne za rok 3900 zł
Czesne płatne za semestr 1950 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 4 ratach 500 zł
Rata czesnego płatnego co miesiąc (12 rat) 350 zł
2020_02_12_starter_wzorzec_nowy_tlo__blue_FB_cytat_3

Kontakt:

Collegium Mazovia Filia w Otwocku

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock

tel./fax: 22 719 52 15

Ewa Paździerska e-mail: epazdzierska@mazovia.edu.pl,

Bożena Stawieraj e-mail: bstawieraj@mazovia.edu.pl

www.mazovia.edu.pl

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz