Dyplomowany specjalista ds. administracji i finansów

2021_07_12_wnetrza_koszt_spec_administracji_i_finansow

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Administracja i finanse jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w mikro, jak i  małych przedsiębiorstwach oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz: Program kształcenia

Nabyte umiejętności:

 • prowadzenie profesjonalnej korespondencji (telefonicznej, mailowej, listowej obsługi klientów, obsługi przesyłek kurierskich i pocztowych)
 • rejestrowanie podmiotów współpracujących z firmą
 • przygotowywanie dokumentów dla kontrahentów
 • rekrutacja i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej (rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne)
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczeń
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby kierownictwa firmy
 • obsługa logistyczna spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • organizacja podróży służbowych
 • zarządzanie budżetem biura

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • urzędnika
 • specjalisty organizacji biura i dokumentacji
 • asystenta zarządu, dyrektora, kierownika działu
 • specjalisty ds. zamówień
 • specjalisty obsługi klientów

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich Akademii.
 6. Decyzja o przyjęciu i rozpoczęcie nauki w ANS Mazovia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego.
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.

Kandydat okazuje pracownikowi Działu Spraw Studenckich w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2022/2023 wysokość czesnego wynosi:

Czesne płatne jednorazowo za semestr:  2750 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach:  560 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 6 ratach:  470 zł

Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Absolwent z maturą może podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, z możliwością potwierdzenia części efektów uczenia się i skrócenia studiów.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.