Dyplomowany specjalista ds. administracji i finansów

2021_07_12_wnetrza_koszt_spec_administracji_i_finansow
Kształcenie specjalistyczne trwa                                                 1,5 roku (3 semestry)
Czesne za semestr                                                                                            2750 zł
Czesne za semestr płatne w 5 ratach                                                                  560 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach                                                                  470 zł

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Administracja i finanse jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w mikro, jak i  małych przedsiębiorstwach oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz: Program kształcenia

Nabyte umiejętności:

 • prowadzenie profesjonalnej korespondencji (telefonicznej, mailowej, listowej obsługi klientów, obsługi przesyłek kurierskich i pocztowych)
 • rejestrowanie podmiotów współpracujących z firmą
 • przygotowywanie dokumentów dla kontrahentów
 • rekrutacja i selekcjonowanie kandydatów do pracy
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej (rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne)
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczeń
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby kierownictwa firmy
 • obsługa logistyczna spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • organizacja podróży służbowych
 • zarządzanie budżetem biura

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • urzędnika
 • specjalisty organizacji biura i dokumentacji
 • asystenta zarządu, dyrektora, kierownika działu
 • specjalisty ds. zamówień
 • specjalisty obsługi klientów

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Absolwent z maturą może podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, z możliwością potwierdzenia części efektów uczenia się i skrócenia studiów.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zobacz także:

Instrukcja finansowa dla słuchaczy kształcenia specjalistycznego