Dyplomowany specjalista ds. handlu i dystrybucji

2021_07_12_dystrybucja_spec

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Handel i dystrybucja jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w małych, jak dużych placówkach handlowych specjalizujących się zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym, stacjonarnym i elektronicznym.

Zobacz: Program kształcenia

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. handlu i dystrybucji ?

Statystyki GUS wskazują, że w sektorze handlu zatrudnionych jest ok. 25% osób z ogółu zatrudnionych w Polsce, a tym samym, że jest to jeden z największych rynków pracy.

Nabyte umiejętności

 • poszukiwanie potencjalnych nabywców lub klientów
 • profesjonalne prezentowanie produktów i towarów
 • nawiązywanie dobrych relacji z klientami
 • wykorzystywanie dostępnych narzędzi promocji i marketingu
 • prognozowanie sprzedaż produktów i usług
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • korzystanie z programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • prowadzenie logistycznej obsługi klienta
 • prowadzenie handlu elektronicznego oraz marketingu w Internecie

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • przedstawiciela handlowego
 • doradcy klienta
 • pracownika informacji handlowej
 • specjalisty obsługi posprzedażowej
 • specjalisty ds. zakupów
 • magazyniera

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich Collegium Mazovia.
 6. Decyzja o przyjęciu i rozpoczęcie nauki w Collegium Mazovia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego.
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.

Kandydat okazuje pracownikowi Działu Spraw Studenckich w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2022/2023 wysokość czesnego wynosi:

Czesne płatne jednorazowo za semestr: 2750 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach:  560 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 6 ratach:  470 zł

 


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

0001