Dyplomowany specjalista ds. handlu i dystrybucji

2021_07_12_dystrybucja_spec

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Handel i dystrybucja jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w małych, jak dużych placówkach handlowych specjalizujących się zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym, stacjonarnym i elektronicznym.

Zobacz: Program kształcenia

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. handlu i dystrybucji ?

Statystyki GUS wskazują, że w sektorze handlu zatrudnionych jest ok. 25% osób z ogółu zatrudnionych w Polsce, a tym samym, że jest to jeden z największych rynków pracy.

Nabyte umiejętności

 • poszukiwanie potencjalnych nabywców lub klientów
 • profesjonalne prezentowanie produktów i towarów
 • nawiązywanie dobrych relacji z klientami
 • wykorzystywanie dostępnych narzędzi promocji i marketingu
 • prognozowanie sprzedaż produktów i usług
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • korzystanie z programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej
 • prowadzenie logistycznej obsługi klienta
 • prowadzenie handlu elektronicznego oraz marketingu w Internecie

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • przedstawiciela handlowego
 • doradcy klienta
 • pracownika informacji handlowej
 • specjalisty obsługi posprzedażowej
 • specjalisty ds. zakupów
 • magazyniera

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich Akademii.
 6. Decyzja o przyjęciu i rozpoczęcie nauki w ANS Mazovia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego.
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.

Kandydat okazuje pracownikowi Działu Spraw Studenckich w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2022/2023 wysokość czesnego wynosi:

Czesne płatne jednorazowo za semestr: 2750 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach:  560 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 6 ratach:  470 zł

 


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.