Dyplomowany specjalista ds. modelowania informacji o budynku (BIM)

2021_07_12_wnetrza_koszt_spec_modelowanie_inf_budynku

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w mikro, jak i  małych przedsiębiorstwach oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co to jest BIM (Building information modeling)?

Zobacz: Program kształcenia 

Nabyte umiejętności

 • zarządzanie procesami informacyjnymi w całym cyklu życia budynku
 • opracowanie elementów obiektu, śledzenie zmian wprowadzanych przez wszystkich użytkowników modelu (branże) i koordynowanie pod względem technicznym.
 • sporządzanie analiz, zestawień i raportów dla kierowników działań, służących ocenie zgodności inwestycji z założeniami.
 • aktualizowanie modelu, analizowanie harmonogramu realizacji, przygotowanie danych i zestawień dla kierownictwa budowy, do zamówień, kalkulacji, kontraktów.
 • uzupełnianie modelu o wszelkie informacje, certyfikaty, świadectwa, dane producentów, dostawców i gwarancje w celu przekazania modelu zawierającego wszelkie dane eksploatacyjne i rozruchowe obiektu.

Ogólne wykształcenie specjalisty BIM:

 • pozwala na zrozumienie procesu budowlanego i modelowanie informacji o budynku
 • umożliwia podjęcie zatrudnienia w biurach projektowych, na budowach oraz przy zarządzaniu nieruchomościami i wykonywanie pracy pod kierunkiem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • pozwala na wykonywanie zadań w budownictwie obiektów liniowych, hydrotechnicznych i przemysłowych

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • Menadżera BIM
 • Specjalisty ds. modelowania i wizualizacji architektury
 • Asystenta architekta, konstruktora, inżyniera, kierownika budowy
 • Analityka informacji o budynku
 • Specjalisty ds. utrzymania i remontów budynków
 • Specjalisty ds. kosztorysowania i optymalizacji ekonomicznej

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r.

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich Collegium Mazovia.
 6. Decyzja o przyjęciu i rozpoczęcie nauki w Collegium Mazovia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego.
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.

Kandydat okazuje pracownikowi Działu Spraw Studenckich w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Zgodnie z Instrukcja finansową na rok akademicki 2022/2023 wysokość czesnego wynosi:

Czesne płatne jednorazowo za semestr:  2750 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach:  560 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 6 ratach:  470 zł

Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

0001