Dyplomowany specjalista ds. modelowania informacji o budynku (BIM)

2021_07_12_wnetrza_koszt_spec_modelowanie_inf_budynku

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie tak w mikro, jak i  małych przedsiębiorstwach oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co to jest BIM (Building information modeling)?

Zobacz: Program kształcenia 

Nabyte umiejętności

 • zarządzanie procesami informacyjnymi w całym cyklu życia budynku
 • opracowanie elementów obiektu, śledzenie zmian wprowadzanych przez wszystkich użytkowników modelu (branże) i koordynowanie pod względem technicznym.
 • sporządzanie analiz, zestawień i raportów dla kierowników działań, służących ocenie zgodności inwestycji z założeniami.
 • aktualizowanie modelu, analizowanie harmonogramu realizacji, przygotowanie danych i zestawień dla kierownictwa budowy, do zamówień, kalkulacji, kontraktów.
 • uzupełnianie modelu o wszelkie informacje, certyfikaty, świadectwa, dane producentów, dostawców i gwarancje w celu przekazania modelu zawierającego wszelkie dane eksploatacyjne i rozruchowe obiektu.

Ogólne wykształcenie specjalisty BIM:

 • pozwala na zrozumienie procesu budowlanego i modelowanie informacji o budynku
 • umożliwia podjęcie zatrudnienia w biurach projektowych, na budowach oraz przy zarządzaniu nieruchomościami i wykonywanie pracy pod kierunkiem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • pozwala na wykonywanie zadań w budownictwie obiektów liniowych, hydrotechnicznych i przemysłowych

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • Menadżera BIM
 • Specjalisty ds. modelowania i wizualizacji architektury
 • Asystenta architekta, konstruktora, inżyniera, kierownika budowy
 • Analityka informacji o budynku
 • Specjalisty ds. utrzymania i remontów budynków
 • Specjalisty ds. kosztorysowania i optymalizacji ekonomicznej

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.