Dyplomowany specjalista ds. projektowania i kosztorysowania w budownictwie

2021_07_12_specjalista_projektowanie_w_budwinictwie

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Projektowanie i kosztorysowanie w budownictwie jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w sektorze budownictwa oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz: Program kształcenia 

Nabyte umiejętności

 • projektowanie, przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
 • stosowanie przepisów prawa budowlanego, prawa autorskiego i zasad etyki zawodowej
 • organizowanie procesu inwestycyjnego i projektowego w budownictwie

Praktyki zawodowe realizowane będą:

  • u inwestorów i wykonawców budowy
  • w biurach projektowych
  • w biurach kosztorysowych
  • w pracowniach architektonicznych
  • w urzędzie miasta lub gminy
  • w firmach budowlano – architektonicznych

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • kosztorysant budowlany
 • operator CAD
 • asystent projektanta budowlanego

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.