Dyplomowany specjalista ds. projektowania i kosztorysowania w budownictwie

2021_07_12_specjalista_projektowanie_w_budwinictwie
Kształcenie specjalistyczne trwa                                                 1,5 roku (3 semestry)
Czesne za semestr                                                                                            2750 zł
Czesne za semestr płatne w 5 ratach                                                                  560 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach                                                                  470 zł

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Forma kształcenia

 • stacjonarna
 • niestacjonarna

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć kompetencje zawodowe poszukiwane na ryku pracy.

Celem nauki na kierunku Projektowanie i kosztorysowanie w budownictwie jest wykształcenie specjalistów, którzy znajdą zatrudnienie w sektorze budownictwa oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz: Program kształcenia 

Nabyte umiejętności

 • projektowanie, przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
 • stosowanie przepisów prawa budowlanego, prawa autorskiego i zasad etyki zawodowej
 • organizowanie procesu inwestycyjnego i projektowego w budownictwie

Praktyki zawodowe realizowane będą:

  • u inwestorów i wykonawców budowy
  • w biurach projektowych
  • w biurach kosztorysowych
  • w pracowniach architektonicznych
  • w urzędzie miasta lub gminy
  • w firmach budowlano – architektonicznych

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje absolwenta do pracy na stanowisku:

 • kosztorysant budowlany
 • operator CAD
 • asystent projektanta budowlanego

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest udział w zajęciach, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwent otrzymuje Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz pełną kwalifikację na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Absolwent bez matury lub dyplomu zawodowego otrzymuje Świadectwo specjalisty

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zobacz także:

Instrukcja finansowa dla słuchaczy kształcenia specjalistycznego