Finanse i rachunkowość

2023_03_01_ekonomiczne_f_i_r

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów)
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Studia na kierunku finanse i rachunkowość mają profil praktyczny. Osoby, które zdecydują się podjąć studia na tym kierunku zdobędą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Nabędą umiejętność ewidencji operacji gospodarczych oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Będą potrafiły analizować i interpretować zjawiska z zakresu finansowych mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Zdobędą praktyczne przygotowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządu terytorialnego.

Cel kształcenia:

 • przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości oraz narzędzi analizy zjawisk finansowych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia problemów gospodarki finansowej w aspekcie makro- i mikroekonomicznym
 • kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków księgowego, menedżera i analityka finansowego
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie potrzeby kształcenia ustawicznego.

Studia koncentrują się na:

 • przekazaniu wiedzy i kształtowaniu praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, rynków finansowych, bankowości i ubezpieczeń
 • kształtowaniu umiejętności sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kształtowaniu umiejętności prawidłowej interpretacji danych z dokumentów i sprawozdań finansowych oraz prowadzenia efektywnej analizy ekonomicznej
 • zapoznaniu studenta z mechanizmami funkcjonowania krajowych i zagranicznych rynków finansowych oraz wyrobienie w nim zdolności rozumienia tych mechanizmów
 • zapoznaniu studenta z zasadami funkcjonowania banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz przeprowadzanych przez nie operacji finansowych
 • kształtowaniu umiejętności rozróżniania, oceny i zarządzania ryzykiem finansowym oraz prowadzenia rzetelnego i efektywnego doradztwa w tym zakresie
 • wspomaganiu rozwoju studenta w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy w zespole oraz kształtowania postaw innowacyjnych i kreatywnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość znajdą zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowych
 • biurach doradztwa podatkowego
 • działach finansowych podmiotów gospodarczych
 • jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych
 • izbach i urzędach skarbowych
 • administracji rządowej i samorządowej oraz w jednostkach budżetowych
 • instytucjach finansowych (bankach komercyjnych, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, funduszach powierniczych i in.).

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program kształcenia umożliwia absolwentom kierunku finanse i rachunkowość, po nabyciu doświadczenia zawodowego i spełnieniu określonych warunków, ubieganie się o uzyskanie licencji i certyfikatów, np. doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego, maklera giełdowego, agenta ubezpieczeniowego, biegłego rewidenta. Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, których wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość. Może także rozpocząć studia magisterskie za granicą – w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Informacja o opłatach za studia w roku akademickim 2024/2025

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za studia w roku akademickim 2024/2025, w tym czesnego za semestr i możliwości płatności w ratach, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Uczelni.

Aby zapoznać się z aktualnymi opłatami, prosimy kliknąć na odpowiednie zarządzenie dostępne w zakładce „Opłaty za studia”.

Link do BIP Uczelni

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni kierunek studiów, aby wyświetlić właściwe informacje.