Pielęgniarstwo

2023_03_01_medyczne_pielgniarstwo_1_stop_dzienne

O kierunku:

Studia stacjonarne (dzienne) zajęcia poniedziałek – piątek
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów)
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Studia na kierunku pielęgniarstwo skierowane są do osób posiadających świadectwo dojrzałości, zainteresowanych uzyskaniem zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Proces kształcenia zapewnia studentowi zdobycie wiedzy kierunkowej oraz nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych przyszłemu profesjonaliście realizującemu zadania z zakresu pielęgniarstwa. Studia nastawione są na wspomaganie rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia oraz na kształtowanie etycznych postaw. Kierunek prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych.

Cel kształcenia:

 • osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy zdolnych do profesjonalnego, holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi.

Studia koncentrują się na:

Przekazaniu ogólnej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz szczegółowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa z uwzględnieniem regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Kształtowaniu umiejętności:

 • korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki
 • świadczenia usług w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym
 • samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw
 • organizowania pracy własnej
 • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Kształtowaniu kompetencji społecznych:

 • skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem
 • świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta
 • świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Kształtowanie umiejętności praktycznych student rozpoczyna w warunkach symulowanych w pełni wyposażonej Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich. Kształcenie praktyczne w warunkach naturalnych realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Może podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach służby medycyny pracy, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz żłobkach, klubach dziecięcych i domach opieki społecznej, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach
 • organach administracji publicznej i innych systemach wykonujących czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz posiada podstawę do podjęcia kształcenia podyplomowego.

Informacja o opłatach za studia w roku akademickim 2024/2025

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za studia w roku akademickim 2024/2025, w tym czesnego za semestr i możliwości płatności w ratach, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Uczelni.

Aby zapoznać się z aktualnymi opłatami, prosimy kliknąć na odpowiednie zarządzenie dostępne w zakładce „Opłaty za studia”.

Link do BIP Uczelni

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni kierunek studiów, aby wyświetlić właściwe informacje.