Położnictwo (studia pomostowe)

2023_03_01_medyczne_poloznictwo__1_st_pomosotwe

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają:
Absolwenci 2- letnich medycznych szkół zawodowych – A 1,5 roku (3 semestry)
Czesne za semestr 3500 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach 600 zł
Absolwenci  – ścieżka B 1 rok (2 semestry)
Czesne za semestr 3500 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach 600 zł

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Rolą położnictwa jest integrowanie wiedzy, umiejętności i postaw w celu sprawowania holistycznej opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia, zwłaszcza podczas ciąży, porodu i połogu.
Oferta studiów skierowana jest do osób chętnych, które chciałyby kształcić się w kierunku medycznym i zdobyć szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa i ginekologii. A także zdobyć zawód samodzielny i pełen pasji.

Absolwent

w zakresie wiedzy będzie posiadał:

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej;

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować samodzielną opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

 • mieć świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • mieć świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 • potrafił samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Warunkiem rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu położnej /położnego, a dzięki umiejętnościom językowym może sprawować opiekę nad obcojęzycznymi pacjentkami i poprzez uznanie kwalifikacji zawodowych na terenie UE może pracować w zawodzie położnej/położnego w  wielu krajach Europy.

Położna/położny może podjąć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym: szpitalach (oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem patologii ciąży i traktem porodowym; oddział noworodkowy; oddział patologii noworodka; oddział intensywnej opieki neonatologicznej, blok operacyjny, oddział ginekologii onkologicznej), zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, szkołach rodzenia oraz żłobkach, klubach dziecięcych, domach narodzin i domach opieki społecznej,
 • organach administracji publicznej i innych systemach wykonujących czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje stopień licencjata położnictwa i będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz będzie posiadać  podstawę do podjęcia kształcenia podyplomowego.

Inne opłaty:

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pomostowych na kierunku położnictwo – ścieżka A
Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pomostowych na kierunku położnictwo – ścieżka B