Pielęgniarstwo

2020_06_08_pielegniarstwo_II_stopnia

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry)
Czesne płatne za semestr 2900 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach 600 zł

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Kształcenie trwa 2 lata, tj. 4 semestry.

Cel kształcenia:

 • dostarczenie nowoczesnej, szerokiej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz z pielęgniarstwa specjalistycznego
 • przekazanie wiedzy z podstaw metodyki prowadzenia badań naukowych
 • kształtowanie umiejętności zarządzania w pielęgniarstwie, promocji zdrowia oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej
 • kształtowanie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Studia koncentrują się na:

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju studenta, jego samodzielnego myślenia
 • kształtowaniu innowacyjnych i kreatywnych postaw.

Absolwent posiada umiejętność:

 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych
 • rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji
 • określania standardów profesjonalnej opieki zdrowotnej w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki zawodowej
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki
 • organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji
 • wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)
 • opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską
 • opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej
 • dokonywania wyboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa
 • dokonywania wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w administracji państwowej i samorządowej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również do nauczania zawodu pielęgniarki w szkolnictwie wyższym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz różnych form kształcenia podyplomowego.