Budownictwo energooszczędne i energetyka odnawialna

Studia podyplomowe z zakresu budownictwa energooszczędnego i energetyki odnawialnej  obejmują 264 godziny zajęć.

Cel studiów:

Przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w budownictwie. Program studiów przewiduje szerokie omówienie zasad projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych, instalacji grzewczych i wentylacyjnych, doboru układów odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji i certyfikacji budynków. Nauczanie oparte jest na szerokim wykorzystaniu komputerowych technik projektowania.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu budownictwa energooszczędnego i energetyki odnawialnej skierowane są do absolwentów studiów wyższych, szczególnie osób zajmujących się zawodowo tematyką związaną z oszczędnością energii w budownictwie. Słuchaczami studiów mogą być osoby pracujące w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych, nadzorze budowlanym,  przemyśle materiałów budowlanych,  jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli związanych z budownictwem i architekturą.

Wykaz przedmiotów:

1. Budownictwo energooszczędne i pasywne
2. Projektowanie energooszczędnych instalacji grzewczych
3. Projektowanie energooszczędnych instalacji wentylacyjnych
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie
5. Prawne podstawy wykorzystania odnawialnych źródeł energii
6. Techniki komputerowe w projektowaniu inżynierskim
7. Certyfikacja energetyczna budynków
8. Metody termomodernizacji budynków