Zarządzanie procesami budowlanymi

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania procesami budowlanymi obejmują 265 godzin zajęć.

Cel studiów:

Przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania procesami przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa budowlanego, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, przygotowania i realizacji kontraktów budowlanych oraz  zarządzania procesami inwestycyjnymi w jednostkach zarządu terytorialnego.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe z zakresu budownictwa zakresu zarządzania procesami budowlanymi skierowane są do absolwentów studiów wyższych, szczególnie osób zajmujących się zawodowo tematyką związaną z zarządzaniem w budownictwie. Słuchaczami studiów mogą być osoby pracujące w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych, nadzorze budowlanym,  przemyśle materiałów budowlanych,  jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli związanych z budownictwem i architekturą.

Wykaz przedmiotów:

1. Kosztorysowanie robót budowlanych
2. Zarządzanie procesami przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych
3. Technologia robót ogólno budowlanych
4. Biznesplan przedsiębiorstwa budowlanego
5. Organizacja i planowanie budowy
6. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
7. Przygotowanie i realizacja kontraktów budowlanych
8. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w jednostkach samorządu terytorialnego