Kompleksowy program wsparcia jakości kształcenia i zarządzania Collegium Mazovia

Informacje ogólne

IP: NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 do 31.10.2022 r.

Tytuł projektu: Kompleksowy program wsparcia jakości kształcenia i zarządzania Collegium Mazovia

Umowa: POWR.03.05.00-00-z074/18-00 z dnia 24.06.2019 r.

Cel projektu: podniesienie kompetencji  159 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62% K), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych: 13 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 5 os. (3 K) – pracowników  tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje (KD11) realizację modułów: 1, 2  i 6. Program ten obejmuje modyfikację programów kształcenia poprzez wdrożenie e-learningu oraz zajęć typu ERP, realizację programów stażowych powiązanych z programem kształcenia dla studentów kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pielęgniarstwo. Program ten obejmuje również szkolenia, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów kierunku budownictwo, działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr, kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Grupa docelowa: osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie:  129 studentów w ramach modułu 1 (studenci I r. Ekonomii stopnia II – 20 UP, I r. Finansów i rachunkowości stopnia I – 24 UP oraz I r. Pielęgniarstwa stopnia I – 85 UP) i 30 studentów w ramach modułu 2 (kierunek budownictwo semestr 7 lub 8), łącznie 159 Studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. A także 13 osób z kadry dydaktycznej oraz 5 osób z kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni.

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcia następujących efektów: Podniesienie kompetencji 159 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62% K), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 13 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 5 os. (4 K) – pracowników tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje (KD11) realizację modułów: 1, 2  i 6.

Wartość projektu: 2 986 567,08 zł

Zadania

 1. Modyfikacja wybranych kierunków kształcenia(wdrożenie e-learningu) na kierunkach: Pielęgniarstwo, Ekonomia, Finanse i rachunkowość
 2. Przeprowadzenie bilansu kompetencji dla studentów objętym wsparciem w ramach modułu II – kierunek budownictwo.
 3. Moduł podnoszenia kompetencji dla studentów budownictwa: szkolenia, zajęcia z pracodawcami, wizyta studyjna.
 4. Modyfikacja kierunku kształcenia (wdrażanie Zajęć typu ERP) na kierunku ekonomia II stopnia.
 5. Moduł I – wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących ówcześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. staży zawodowych u pracodawców powiązanych z programem kształcenia dla kierunku ekonomia.
 6. Doskonalenie kompetencji kadr (dydaktycznych i zarządczych), wsparcie informatycznych systemów CM.

Rezultaty

159 studentów studentów uzyska nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje informatyczne  i  5 osób z kadry zarządczej i administracyjnej rozwinie kompetencje w zakresie profesjonalnego zarządzania uczelnią, w tym prowadzenia spraw finansowych i rachunkowych. 13 os. z kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje w zakresie skutecznego prowadzenia dydaktyki, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT

Grupa docelowa

 1. Studenci kierunku pielęgniarstwo 85 osób,
 2. Studenci kierunku budownictwo 30 osób,
 3. Studenci kierunku Ekonomia 20 osób,
 4. Studenci kierunku Finanse i rachunkowość 24 osób.
 5. Pracownicy naukowo – dydaktyczni Collegium Mazovia 13 osób
 6. Kadra zarządcza i administracyjna Uczelni 5 osób.

Kontakt

mgr inż. Sylwia Tokarska – Koordynator Projektu
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
ul. Sokołowska 161
tel.: +48 25 633 30 32, wew. 41 kom. 783-121-505
e-mail: info@mazovia.edu.pl; stokarska@mazovia.edu.pl

Zobacz także informację w Biuletynie Informacji Publicznej

HARMONOGRAM WSPARCIA

2018_10_19_zestawienie_znakow1