Historia

Początki: 1999-2004 rok

W pierwszym roku działalności Uczelnia oferowała studia licencjackie na dwóch specjalnościach: doradztwo podatkowe i administracja finansowa oraz finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Programy obu specjalności spotkały się z dużym zainteresowaniem maturzystów. Pomimo uruchomienia Uczelni w lipcu oraz trwających prac organizacyjnych, pierwsza rekrutacja zakończyła się przyjęciem na studia ponad 600 studentów.

W drugim roku funkcjonowania Szkoła poszerzyła ofertę o kolejne specjalności: administracja samorządowa oraz administracja gospodarcza, a już rok później pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie na specjalności informatyka ekonomiczna. W 2005 roku specjalność ta zmieniła nazwę na komputerowe wspomaganie systemów gospodarczych i została przyporządkowana do kierunku informatyka. Tym samym Szkoła uzyskała możliwość prowadzenia informatycznych inżynierskich studiów wyższych I stopnia.

Pierwsze kierunki

W Uczelni powstawały nowe kierunki studiów. W 2004 roku uruchomiono kształcenie na kierunku ekonomia o specjalności zarządzanie nieruchomościami, w 2005 powstały polityka regionalna UE i rozwój obszarów wiejskich w ramach kierunku administracja oraz logistyka w organizacjach gospodarczych w ramach kierunku ekonomia. W 2006 roku powstał nowy kierunek kształcenia zdrowie publiczne z dwiema specjalnościami: ochrona zdrowia oraz organizacja opieki społecznej.

W roku tym Szkoła otrzymała również zgodę MNiSW na uruchomienie kolejnych studiów inżynierskich. Powstał kierunek budownictwo ze specjalnościami: budownictwo ogólne i budownictwo drogowe. W ramach kierunku ekonomia wprowadzono też nową specjalność zarządzanie funduszami unijnymi.

Rok 2008 ponownie wzbogacił ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Równie pomyślny okazał się rok 2009 – czerwcu WSFiZ w Siedlcach otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia ze specjalnościami: ekonomika przedsiębiorstwa oraz rachunkowość i podatki. Od roku akademickiego 2009/2010 w ramach kierunku informatyka ruszyła specjalność grafika komputerowa i DTP. Uczelnia otrzymała też zgodę na utworzenie nowego kierunku architektura krajobrazu.

W chwili obecnej w ofercie edukacyjnej posiadamy już osiem kierunków studiów: administrację, ekonomię, finanse i rachunkowość, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo oraz informatykę, budownictwo i architekturę krajobrazu. Od początku swego istnienia Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe cieszące się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół wyższych.

Nasze własne miejsce na świecie

Równocześnie z rozwojem oferty edukacyjnej Szkoła inwestowała w rozwój własnej bazy materialnej. Pierwsze zajęcia odbyły się w budynku zakupionym, przystosowanym i wyremontowanym w okresie wakacyjnym, to jest pomiędzy 12 lipca 1999 r. – dniem uzyskania osobowości prawnej – a 1 października 1999 r., kiedy to miejsce miała pierwsza inauguracja roku akademickiego. Ze względu na okres wakacyjny i brak choćby najmniejszych rezerw czasowych uruchomienie Uczelni było zadaniem trudnym i wymagającym wytężonej pracy. Jednak pionierskie działania i spartańskie warunki są do dziś przedmiotem wielu wspomnień pierwszych pracowników. W lutym 2002 r. po półrocznych pracach oddano do użytku nadbudowane piętro. Obecnie budynek posiada ponad 1 280 m² powierzchni użytkowej i jest dostosowany do potrzeb Uczelni. Wymieniono w nim wszystkie instalacje, zamontowano nowoczesne okna, ocieplono ściany zewnętrzne. Wykonano nowy wystrój elewacji i pomieszczeń wewnętrznych.

Rosnące zainteresowanie Uczelnią skłaniało szkołę do kolejnych inwestycji, dlatego w lipcu 2001 r. zakupiono drugi budynek dydaktyczny, położony nieopodal głównej siedziby szkoły, przy ulicy Sokołowskiej 159. Niezwłocznie przystąpiono do prac adaptacyjno – remontowych. Dobry stan techniczny budynku pozwolił na oddanie pomieszczeń do użytku studentów już w końcu września 2001 roku. 18 lipca 2005 r. WSFiZ stała się właścicielem budynku o powierzchni 18 000 m² po nie istniejących już Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo”.

W 2003 r. zakupiono kamienicę w centrum miasta z przeznaczeniem na akademik. Obecnie do dyspozycji studentów przeznaczone jest 30 miejsc noclegowych w wygodnie wyposażonych pokojach. W 2011 roku pierwszą siedzibę Uczelni sprzedano.

Dziś Akademia Mazovia dysponuje lokalami zapewniającymi odpowiednie warunki do efektywnej nauki dla prawie 2,5 tys. studentów (ponad 7 tys. m² powierzchni użytkowej). Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w pomoce naukowe, instalację nagłaśniającą, rzutniki obrazów oraz rzutniki multimedialne z zestawami komputerowymi. Posiadamy sześć nowoczesnych pracowni informatycznych, wyposażonych w 172 komputery z kompletnym oprogramowaniem. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu, uczelnianej bazy wiedzy i systemu zarządzania uczelnią (dydaktyką i administracją). Działalność dydaktyczną wspiera bogato wyposażona biblioteka z czytelnią.

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w społeczności siedleckiej

Dotychczasowa działalność zaowocowała uznaniem jej pozycji w środowisku akademickim i wśród mieszkańców regionu. Studia w WSFiZ w Siedlcach podjęło ponad 7 tys. studentów. Z grupy tej prawie 4 tys. ukończyło je uzyskując tytuł licencjata lub inżyniera.

O wysokim poziomie nauczania świadczą kolejne pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz stale rosnąca liczba studentów.

Intensywny rozwój Uczelni podyktował decyzję o zmianie nazwy. W przeciągu 11 lat działalności WSFiZ niemal całkowicie zmieniła profil kształcenia. Nazwa przestała odzwierciedlać ofertę edukacyjną obejmującą nauki społeczne, techniczne i medyczne.

1 lipca 2010 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zmieniła nazwę na Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa.

Po 12 latach funkcjonowania w środowisku jako Collegium Mazovia przyszedł cas na kolejne zmiany. Rozwój uczelni oraz uzyskanie zgody Ministra Edukacji i Nauki pozowlił na kolejną zmianę nazwy.

Z dniem 1 października 2022 r. dotychczasowa nazwa została zmieniona na Akademię Nauk Stosowanych Mazovia.

Współpraca z zagranicą

Utrzymujemy liczne międzyuczelniane kontakty krajowe i zagraniczne. Ich wyrazem jest współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna, wspólne konferencje naukowe, wykłady gościnne profesorów, wizyty władz uczelni oraz wspólne publikacje. Spośród podpisanych porozumień o współpracy na szczególną uwagę zasługują: umowa o współpracy z Instytutem Ekonomii i Logistyki Akademii Obrony Narodowej, z Katedrą Logistyki Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z Uniwersytetem Państwowym im. A. S. Puszkina w Brześciu, z Wydziałem Biznesu i Administracji Uniwersytetu w Bukareszcie, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, z Instytutem Inżynieryjno – Humanistycznym w Atyrau, z Akademią Podlaską w Siedlcach, z Politechniką Lubelską, z East European University of Economy and Management w Czerkasach na Ukrainie, z Uniwersytetem Politechnicznym San Luis Potosi w Meksyku.

Nasza Uczelnia obok Eastern European University of Economy and Management in Cherkassy (Ukraina), Fachhochschule des Mittelstands (Niemcy), Wyższego Prywatnego Ekonomiczno – Prawnego College w Baranowiczach (Białoruś) i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku- jest jednym z założycieli Europejskiego Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych (EuroCon). Przedmiotem pracy, założonego w maju 2007 r., Konsorcjum jest m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizacja konferencji, sympozjów, współpraca z agendami programu Sokrates i Erasmus w zakresie wymiany studentów, organizacja wymiany pracowników naukowych, a także prowadzenie działalności wydawniczej. Od lipca 2007 roku, jesteśmy również członkiem Konsorcjum EUROLAT.

Uczelnia została dobrze przyjęta przez lokalne władze oraz przedsiębiorstwa. Do takiego stwierdzenia upoważnia rozwijająca się współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a także lokalnymi przedsiębiorstwami. W 2005 roku nawiązano współpracę z Siedlecką Radą Biznesu. Szkoła podejmuje szereg inicjatyw mających na celu rozwój regionu siedleckiego i popularyzację wiedzy: szkolenia, warsztaty, seminaria, otwarte wykłady, targi pracy, udział w Festiwalu Nauki i Sztuk i  wiele innych.

Razem z Akademią Podlaską, filią Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wyższym Seminarium Duchownym Uczelnia tworzy społeczność akademicką odgrywającą istotną rolę w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Wyrazem współpracy Uczelni znajdujących się na terenie naszego miasta jest utworzenie (w listopadzie 2005 r.) Unii Rektorów Uczelni Siedleckich.

Wiodącym celem na najbliższe lata pozostanie umacnianie silnej pozycji Szkoły, rozszerzanie oferty edukacyjnej, polepszanie warunków studiowania i jakości kształcenia.

Dotychczasowa działalność Uczelni to zaledwie początek historii. Budynki po byłych ZPD „Karo” pięknieją z dnia na dzień dając zewnętrzny obraz dynamicznego rozwoju Szkoły. Wydaje się, że Akademia Mazovia była tu od zawsze.
To dobry znak na kolejne lata.