Misja

Misją Akademii Nauk Stosowanych Mazovia jest kształcenie kadr dla przyszłości, tworzenie i transfer praktycznej wiedzy oraz budowa społeczeństwa informacyjnego Mazowsza i Ziemi Siedleckiej.

Akademia Mazovia realizuje swoje cele w obszarach:

  1. Kształcenia kadr dla przyszłości — Uczelnia przekazuje uniwersalną, profesjonalną i globalnie aktualną wiedzę oraz kształci umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia gospodarczego.
  2. Tworzenia wiedzy i jej transferu — Uczelnia prowadzi badania naukowe i wdrożenia nakierowane na potrzeby innowacyjnej gospodarki regionu.
  3. Budowy społeczeństwa wiedzy — Uczelnia rozwija kapitał społeczny Mazowsza i Ziemi Siedleckiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, popularyzację wiedzy oraz działalność społecznie użyteczną.

Wiodącym zadaniem Uczelni jest kreowanie elit społecznych, zdolnych do kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczych, mobilnych i przejawiających troskę o dobro i interesy kraju, upowszechniających w swoim środowisku wiedzę i postawy obywatelskie.

Misji Akademii Mazovia podporządkowano dobór zatrudnionej kadry naukowo-dydaktycznej, spójne plany i programy studiów oraz wysoką jakość bazy materialnej i sposób zarządzania Uczelnią. Integralną częścią misji Uczelni jest także realizowana przez nią zasada życzliwości, przyjaźni i partnerstwa wobec studentów.

mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych Mazovia