Senat

Senat jest organem kolegialnym Uczelni. Jego kadencja trwa 4 lata.

W skład Senatu wchodzą:

 • rektor jako przewodniczący
 • prorektor
 • kanclerz
 • kwestor
 • dziekani
 • prodziekani
 • kierownicy jednostek ogólnouczelnianych
 • dwaj przedstawiciele założyciela
 • pochodzący z wyboru trzej przedstawiciele nauczycieli akademickich
 • pochodzący z wyboru przedstawiciel pozostałych pracowników Uczelni
 • przedstawiciele studentów w liczbie stanowiącej 1/5 ogólnej liczby członków senatu

Do kompetencji Senatu należy:

 • podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez rektora, kanclerza lub założyciela
 • opiniowanie wniosków rektora w sprawie rozwoju Uczelni w zakresie kształcenia i działalności badawczej
 • opiniowanie wniosków rektora o utworzenie, przekształcenie i likwidację jednostek ogólnouczelnianych
 • uchwalanie strategii rozwoju Uczelni
 • ustalanie na wniosek rady wydziału specjalności studiów w ramach prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów
 • uchwalanie efektów kształcenia oraz opiniowanie planów studiów i programów kształcenia
 • zatwierdzanie szczegółowych programów przedmiotów nauczania prowadzonych przez jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe
 • uchwalanie regulaminów studiów i regulaminu studiów podyplomowych
 • ustalanie zasad zapewniania oraz badania jakości kształcenia w Uczelni
 • określanie zasad studiowania według indywidualnych planów studiów
 • określanie warunków zwolnienia studentów z obowiązku odbywania praktyki zawodowej
 • ocenianie rocznego sprawozdania rektora z działalności Uczelni
 • opiniowanie kandydatów do zatrudnienia w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska: rektora, prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz kierowników ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych
 • określanie warunków prowadzenia prac badawczych w Uczelni
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał rad wydziałów
 • ustalanie regulaminu prac senatu oraz ordynacji wyborczej przedstawicieli pracowników Uczelni do senatu
 • uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
 • określanie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni
 • zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni

Wygaśnięcie mandatu członka Senatu następuje w przypadku:

 • śmierci
 • zrzeczenia się mandatu
 • w przypadku przedstawiciela pracowników albo studentów, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch posiedzeniach senatu
 • w przypadku przedstawiciela założyciela, odwołania przez założyciela
 • rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, bądź utraty statusu studenta
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

W Senacie Uczelni na kadencję 01.10.2020 – 31.09.2022 studentów reprezentują:

 • Agnieszka Dąbrowska
 • Edyta Kołodziejak
 • Monika Orzełowska
 • Arleta Witan-Grzegrzółka
 • Magda Gorczyca