Współpraca

„Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku” to projekt którego celem jest zwiększenie aktywności naukowej Uczelni, Instytutów naukowych, Stowarzyszeń i Towarzystw naukowych oraz Muzeów, a także szersza popularyzacja wyników prowadzonych badań w skali kraju i za granicą.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ważne ogniwa polskiego systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce. Fundusze są regionalnymi instytucjami finansów publicznych. Przyznanie im przez Sejm samodzielności i osobowości prawnej zapewnia, że środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska są przeznaczone na jego ochronę. Fundusze nie tyle nimi administrują, ile gospodarują, pomnażając zasoby finansowe, które wspierają inwestycje w ochronie środowiska. W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej inwestycja pod nazwą „Termomodernizacja budynku WSFiZ i CRP – etap I” oraz „Termomodernizacja budynku Collegium Mazovia w Siedlcach – etap II” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych, to organizacja zrzeszająca blisko 100 uczelni niepaństwowych w Polsce. Priorytetem stowarzyszenia jest umacnianie pozycji szkół niepaństwowych w systemie szkolnictwa wyższego oraz występowanie w imieniu studentów tychże uczelni.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Reprezentuje interesy blisko dwóch milionów obywateli (taka jest bowiem szacunkowa liczba studentów w Polsce) i w praktyce pełni rolę „związku zawodowego studentów”.

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis to ceniony wydawca publikacji elektronicznych z rodziny LexPolonica, podręczników akademickich, książek dla praktyków oraz fachowych czasopism.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach to instytucja promująca zatrudnienie, łagodząca skutki bezrobocia oraz aktywizująca zawodowo. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Siedlce oraz 13 podlegających mu gmin (Mordy, Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn).

Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS powstało w 1994 roku. Specjalizuje się w tworzeniu programów przeznaczonych do wypełniania i drukowania deklaracji podatkowych i innych formularzy związanych z księgowością. W ostatnim czasie rozwija innowacyjny projekt „e-Podatki”.

Urząd Miasta Siedlce to instytucja zarządzająca miastem. Odpowiada za organizację życia siedleckiego i sprawy obywatelskie mieszkańców Siedlec. Sprawuje opiekę nad edukacją, kulturą i sportem w obrębie miasta, a także dba o jego promocję i właściwy rozwój.

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Była ona wynikiem obserwacji zmian zachodzących na rynku pracy, powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.