Międzynarodowe webinarium Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Mazovia

26 sierpnia 2020
2020_08_26_stater_webinarium_dr_Nawrocki1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 30 lipca 2020 roku odbyło się międzynarodowe webinarium w ramach projektu pod nazwą: „Wymiana doświadczeń w zakresie badań i organizacji procesu edukacyjnego (aktywne metody nauczania, e-learning i studia praktyczne) z zakresu ekonomii i zarządzania oraz możliwości ich finansowania – doświadczenia na Ukrainie, w Polsce, Estonii i Słowacji”.

W webinarium udział wzięli przedstawiciele:

 • Kiev National University of Culture and Arts,
 • Odessa National Academie of Food Technologies (Odessa, Ukraine),
 • IEDC Bled School.of Managemen,
 • Sumy State University (Ukraine),
 • University of customs and finance (Dnepr),
 • National University of Food Technology (Kyiv),
 • National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute”,
 • National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute” (Kharkiv),
 • Institute of Industrial Economics of National Academy of Sciences of Ukraine,
 • Kyiv National Economic University n.a. Vadym Hetman Department of Marketing (Kyiv),
 • Dnipro University of Technology (Dnipro, Ukraine),
 • Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro),
 • Kyiv National University of Technologies and Design,
 • Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro (Ukraine),
 • State Higher Educational Institution „Ukrainian State University of Chemical Technology” (Dnipro, Ukraine),
 • International Humanitarian University Odessa,
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Za pośrednictwem platformy internetowej Teams, przedstawiciele Collegium Mazovia mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z grupą kilkudziesięciu pracowników naukowych i dydaktycznych z kilkunastu uczelni wyższych Ukrainy i Słowacji z zakresu:

 • różnorodnych form nauczania praktycznego wykorzystywanych w procesie dydaktycznym realizowanym w Collegium Mazovia,
 • zasad finansowania tzw. bonów na innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP),
 • procesu tworzenia oraz wykorzystywania w procesie dydaktycznym platformy e-learningowej powstającej w Collegium Mazovia,
 • wykorzystywania ogólnodostępnej platformy internetowej Teams w prowadzeniu zajęć o charakterze praktycznym w okresie pandemii koronawirusa.

Organizatorem webinarium był Wydział Nauk Stosowanych, a prowadził je dziekan tego Wydziału – dr Tomasz Nawrocki.

Webinarium rozpoczęło się od wystąpienia Pani dr Bożeny Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, w trakcie którego przedstawiła najbardziej istotne informacje o uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych związanych z prowadzeniem studiów o charakterze praktycznym.

Bardzo ciekawe wystąpienie miał Pan mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski – Kanclerz Collegium Mazovia, który w bardzo interesujący sposób przedstawił ideę oraz zasady prowadzenia różnorodnych badań o charakterze wdrożeniowym w ramach projektu pod nazwą „Bony na innowacje w MŚP”. Uczestnicy webinarium, oprócz możliwości zapoznania się z efektami prowadzonych badań, mieli także okazję zapoznać się z zasadami finansowania tego typu projektów w Polsce. W drugiej części swojego wystąpienia mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski zaprezentował konstrukcję platformy e-learningowej, powstałej na potrzeby nauczania w naszej Uczelni. Omówił także możliwości, jakie daje takie nowoczesne narzędzie w procesie nauczania studentów.

Pan dr inż. Paweł Woliński – wykładowca Wydziału Nauk Technicznych, w wystąpieniu zaprezentowanym przez Panią Annę Jońską, koordynatora Erasmus w Collegium Mazovia – przedstawił i pokrótce scharakteryzował formy kształcenia praktycznego realizowane na kierunku budownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w formie „wyjazdów studyjnych”.

Dr Mariusz Sokołek – Prorektor Collegium Mazovia i jednocześnie kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, w swoim wystąpieniu zaprezentował możliwości nauczania praktycznego na kierunkach studiów ekonomia oraz finanse i rachunkowość, które daje Centrum Symulacji Biznesu tworzone w Collegium Mazovia. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że zastosowanie odpowiedniego oprzyrządowania oraz oprogramowania ułatwia nabywanie umiejętności praktycznych przez naszych studentów, które cenione są nie tylko przez ich samych ale także poszukiwane są na rynku pracy przez pracodawców.

Po wystąpieniach prelegentów, głos zabrał dr Tomasz Nawrocki – dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, który dokonał podsumowania dotychczasowych wystąpień, oraz omówił wszystkie formy kształcenia praktycznego wykorzystywane w procesie nauczania studentów Wydziału Nauk Stosowanych (praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne, warsztaty z praktykami, projektowanie przedsięwzięć). W swoim wystąpieniu nawiązał także do materiałów filmowych przedstawiających wybrane formy kształcenia praktycznego realizowane w Collegium Mazovia, które wcześniej zostały udostępnione wszystkim uczestnikom webinarium.

Wystąpienia prelegentów wzbudziły duże zainteresowanie uczestników webinarium, o czym świadczą liczne pytania zadawane w części webinarium przeznaczonej na dyskusję.