Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Centrum Symulacji Medycznej w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

Informacje ogólne

Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 28.02.2021 r.

Partner: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Medyczne Nadziejko Marian Braniewo 14-500, ul. Stępień 11 lokal 5,  http://nzozpraktykimedyczne.eu/

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w latach 2018 – 2020. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju Uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia przeddyplomowego metoda symulacji medycznej.

Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów, co przełoży się na wzrost potencjału Uczelni. Proponowanie działania wzmocnią kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nich usług. Spodziewanym efektem będzie zwiększone zainteresowanie kandydatów studiami na kierunku pielęgniarstwo a w przyszłości ograniczenie deficytu wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w kraju.

W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

 1. Opracowanie Programu Rozwojowego Collegium Mazovia w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej:

Program Rozwoju Uczelni na kierunku pielęgniarstwo opisany dokumentem pn. „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” określi etapy i sposób realizacji założonych celów, wpływ utworzenia centrum symulacji na proces kształcenia, zmiany w strukturze organizacyjnej, programie kształcenia oraz organizacji zajęć. W ramach tego zadania zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • ekspertyza pn. Dedykowanie treści nauczania metodą symulacji medycznej wskaże treści nauczania, które powinny być dedykowane w ramach realizowanych programów studiów do wdrożenia Programu Rozwoju,
 • podręcznik pt. Podręcznik do przeprowadzenia symulacji medycznej w Collegium Mazovia opisujący zasady przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych, realizacji scenariuszy, debriefingu, egzaminu OSCE oraz budowania bazy wiedzy; wzbogacony o e-learning,
 • baza 64 scenariuszy symulacyjnych – umożliwi powiązanie efektów kształcenia z sylabusami i szybki dostęp do danych przed przygotowaniem symulacji,
 • aplikacja wspomagająca nauczanie zintegruje treści podręcznika i bazy scenariuszy z programem kształcenia. Pozwoli studentom przygotować się do symulacji, zobaczyć zapis video prawidłowego wykonania czynności. Aplikacja będzie umożliwiała ustawiczne doskonalenie treści.
 1. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej:

W ramach tego zadania zaplanowane zostały prace adaptacyjne w istniejących  pomieszczeniach dydaktycznych na poziomie A4 w budynku Uczelni.

 1. Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej:

Zgodnie z zaleceniami audytu zostaną utworzone i wyposażone w sprzęt (symulatory, fantomy, trenażery, modele, sprzęt medyczny, meble medyczne) następujące sale:

 • sala opieki pielęgniarskiej – sala wysokiej wierności,
 • sale do debriefingu,
 • sala umiejętności technicznych,
 • sala umiejętności pielęgniarskich,
 • sala egzaminacyjna OSCE,
 • sala symulacji ALS/ sala symulacji BLS,
 • pomieszczenia kontrolne – sterownie w poszczególnych salach.
 1. Realizacja szkoleń dla osób objętych wsparciem oraz potrzebami szkoleniowymi uczelni w celu utworzenia CESME i jego rozwinięcia:

W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadry  zarządzającej, dydaktycznej i technicznej uczelni oraz studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne z zakresu symulacji medycznej. Łącznie 243 osoby (181 kobiet i 62 mężczyzn).

Studenci pielęgniarstwa, wszystkich roczników Collegium Mazovia, po uruchomieniu centrum rozpoczną zajęcia symulacyjne w ramach programu studiów. Przewidziano realizacje 130 godzin edukacyjnych kształcenia obowiązkowego. Zajęcia poprowadzą nauczyciele – instruktorzy symulacji przeszkoleni w ramach programu.

Przewidziano zajęcia dodatkowe i warsztaty symulacyjne dla studentów kierunków medycznych: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

2018_10_19_zestawienie_znakow1