Obradowała Rada Konsultacyjna

19 lutego 2016
2016_02_18_stater_rada
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

17 lutego odbyło się IV posiedzenie Rady Konsultacyjnej funkcjonującej przy uczelni. Członkowie rady i władze uczelni dyskutowali o kierunkach rozwoju Collegium Mazovia.

Spotkanie otworzył Zenon Chodowiec, wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej, prezes Chodrom sp. z o.o. oraz Wschodniej Izby Gospodarczej (WIG). Po krótkim wstępie i komunikatach, dr Bożena Piechowicz, rektor Collegium Mazovia przedstawiła sylwetkę kandydata na członka Rady – dra Mirosława Symanowicza, prezesa Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nowy członek powołany został w miejsce mgr inż. Jerzego Skoczka kierownika Oddziału Terenowego Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas obrad powołano także nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Rady, którymi zostali odpowiednio Zenon Chodowiec, prezes Chodrom sp. z o.o. oraz Danuta Bednarzak, członek Siedleckiej Rady Biznesu.

W kolejnej części spotkania dr Bożena Piechowicz złożyła sprawozdanie z działalności Collegium Mazovia w 2015 oraz zarysowała plany na przyszłość. Członkowie Rady wysłuchali oraz pozytywnie zaopiniowali plany związane z uruchomieniem na Wydziale Nauk o Zdrowiu nowego praktycznego kierunku studiów I stopnia położnictwo.  W imieniu władz Wydziału zreferowała je prodziekan dr n. med. Ewa Czeczelewska.

Zgromadzeni pozytywnie zaopiniowali także referowany przez prof. dr hab. Czesława Skowronka, dziekana Wydziału Nauk Stosowanych oraz mgr Annę Kurowską – sekretarz Katedry Finansów i Rachunkowości plan uruchomienia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość.

Rada Konsultacyjna Collegium Mazovia została powołana w roku akademickim 2013/2014. Liczy 19 członków i jest organem doradczym i wspierającym działania Uczelni. Zrzesza przedstawicieli: organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorców i instytucji finansowych.

Skład Rady Konsultacyjnej

Galeria: