Organizacja kształcenia w semestrze letnim

23 lutego 2021
2021_02_22_stater_organizacja_ksztlacenia
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Szanowni Studenci i Wykładowcy Collegium Mazovia. Przed nami nowy semestr nauki. Jak będzie wyglądało kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021?

Dnia 2 lutego 2021 roku Rektor Uczelni wydał Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia:

  • na studiach pierwszego stopnia,
  • na studiach drugiego stopnia,
  • na jednolitych studiach magisterskich,
  • na studiach podyplomowych oraz specjalizacjach, szkoleniach i kursach.

Zajęcia w semestrze letnim będzie realizowane w systemie mieszanym, tj.:

  • w trybie kontaktu bezpośredniego (w formie tradycyjnej) z bezpośrednim udziałem studentów i prowadzących zajęcia,
  • w trybie zdalnym poza siedzibą Uczelni (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów, specjalizacji, kursów i szkoleń.

Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów z zachowaniem reżimu sanitarnego ustalają dziekani i dyrektor CKP w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi bądź innymi osobami prowadzącymi zajęcia i podają do wiadomości studentów bądź słuchaczy w formie ogłoszenia na Wirtualnym Dziekanacie, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

W trybie kontaktu bezpośredniego będą realizowane:

  • części zajęć dydaktycznych: ćwiczenia audytoryjne (CA), ćwiczenia laboratoryjne (CL), warsztaty (WA), wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • zajęcia dydaktyczne, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się wymagają kontaktu bezpośredniego: w szczególności zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń terenowych (CT), zajęć praktycznych (ZP), praktyk zawodowych (P), staży (S),
  • prace naukowe lub badania konieczne do prac dyplomowych lub zaliczeniowych.

Decyzję o dopuszczeniu studenta do laboratorium podejmuje dziekan wydziału.

Kształcenie w trybie zdalnym realizowane będzie dla zajęć, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się nie wymagają kontaktu bezpośredniego. Są to w szczególności: wykłady, seminaria, zajęcia realizowane w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się w trybie zdalnym lub w trybie kontaktu bezpośredniego, w grupach zapewniających ich bezpieczne przeprowadzenie, z uwzględnieniem wszelkich procedur związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Lektoraty języków obcych realizowane będą w trybie zdalnym.

Konsultacje ze studentami powinny odbywać się w wyznaczonych terminach w trybie zdalnym. W wyznaczonym terminie nauczyciel akademicki powinien być dostępny dla studentów w aplikacji MS Teams. Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na realizację konsultacji w trybie tradycyjnym.

Praktyki zawodowe będą realizowane zgodnie z programem studiów. Praktyka zawodowa, która nie może być zrealizowania z przyczyn niezależnych od studenta oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2, powinna być zrealizowana niezwłocznie po ustaniu przyczyny, o której mowa wyżej nawet, jeśli wymaga to przeniesienia jej realizacji na kolejny semestr o ile nie wpływa to na cykl kształcenia studenta. W przypadku, o którym mowa dopuszcza się możliwość realizacji praktyki zawodowej poprzez osiągnięcie przewidzianych dla niej efektów uczenia się w alternatywny w sposób (np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów np. symulacji w sposób zdalny), o ile obowiązujące dla kierunku standardy kształcenia nie stanowią inaczej.

W przypadku braku możliwości realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od studenta oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w semestrze letnim dopuszcza się ustalenie dla studenta indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w Regulaminie studiów w Collegium Mazovia.

Zajęcia dydaktyczne, egzaminy, w tym dyplomowe lub zaliczenia w trybie kontaktu bezpośredniego należy realizować z zachowywaniem wszelkich środków ostrożności, w tym dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach, używania masek ochronnych oraz rękawic ochronnych.


Proces kształcenia, podobnie jak w semestrze poprzednim, realizowany będzie przy użyciu aplikacji MS Teams, która jest częścią platformy Office 365. Aplikacja Teams daje duże możliwości w zakresie prezentacji materiałów edukacyjnych, a przede wszystkim możliwość kontaktu bezpośredniego w czasie rzeczywistym pomiędzy studentem a prowadzącym zajęcia.

Studenci logują się do MS Teams  wg następującego schematu:

inicjały+numer albumu+@+poczta.cm np. Jan Kowalski – jk12345@poczta.cm – przy pierwszym logowaniu system przekierowuje do nadania własnego hasła.

Jeśli jesteśmy już zarejestrowani w systemie a  zapomnieliśmy swojego hasła do poczty Office 365 i jednocześnie do aplikacji Teams możemy skorzystać z opcji samodzielnego odzyskiwania hasła. Pełna instrukcja znajduje się TUTAJ a artykuł wyjaśniający tą kwestię można przeczytać pod linkiem.

W przypadku problemów z logowaniem do poczty e-mazovia, systemu dziekanatowego proszę o kontakt mailowy na adres: informatycy@mazovia.edu.pl lub telefoniczny +48 25 633 30 32 wew. 73

W sprawach braku możliwości włączenia się do określonych zajęć w aplikacji MS Teams po zalogowaniu proszę o kontakt z następującymi osobami:

mgr Monika Żelazowska – mzelazowska@mazovia.edu.pl, tel. 512 326 298

mgr Lidia Cabaj – lcabaj@mazovia.edu.pl, tel. +48 25 633 30 32 wew. 59


2020_09_27_przewodnik_studenta_ok