Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo

Informacje ogólne

Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.03.2021 r.

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Mazovia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz objęcie wsparciem w ramach niego 283 (232 kobiet i 51 mężczyzn) osób – studentów studiów I stopnia w terminie do 31.03.2021 r.

Grupa docelowa:

1. studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo:

  • z naborów prowadzonych w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
  • z poprzednich naborów, którzy w momencie rozpoczęcia realizacji Projektu będą studentami II i III roku studiów;

2. pracownicy dydaktyczni Uczelni.

W wyniku realizacji Projektu planuje się osiągnięcie głównego rezultatu Projektu w postaci zwiększenia liczby osób uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz zapewnienie 81% osób, które uzyskały kwalifikacje, gwarancji zatrudnienia w podmiotach leczniczych na terenie Polski.
W ramach Projektu zrealizowane zostaną działania związane z opracowaniem i wdrożeniem programu rozwojowego Uczelni, który będzie się składał z takich elementów jak:

  • program stypendialny,
  • zajęcia dodatkowe,
  • praktyki obowiązkowe,
  • praktyki ponadprogramowe.

Zajęcia w ramach Projektu będą odbywały się w obiektach spełniających wymagania niezbędne do prowadzenia zajęć, tj. w zależności od ich rodzaju, w Uczelni, u Partnera oraz w placówkach medycznych na terenie kraju. O miejscu prowadzonych zajęć Uczestnicy zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem ich realizacji.

Liczba osób przeszkolonych: 283

Harmonogramy udzielonego wsparcia

Zobacz także:

Regulamin

Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin stypendialny 2018

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego

Regulamin z dnia 12.04.2021

Ogłoszenie o naborze kadry na trenerów szkoleń

2016_06_12_naglowek_kolor