Informacje ogólne

V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.5 Rozwój usług pielegniarskich

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.09.2023

Cel główny projektu:

Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego studenta i absolwenta na kierunku położnictwo w Collegium Mazovia oraz objęcie nim 24 studentów (23 K, 1 M) i 18 absolwentów (17 K, 1 M) kierunku położnictwo do końca września 2023 roku.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym licencjackim , tj. studenci kierunku położnictwo Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej oraz absolwenci kierunku położnictwo, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Projekt obejmuje studentów z naboru prowadzonego w roku akademickim 2018.2019 tj. 24 osoby (23 K, 1 M), którzy kształcili się przez 3 kolejne lata do roku 2020/2021 oraz te same osoby, które po uzyskaniu dyplomu -18 osób (17 K, 1M) będą objęte programem rozwojowym absolwenta przez 24 miesiące.

Pośrednio grupą docelową projektu jest Collegium Mazovia, która opracuje program rozwojowy uczelni i program rozwoju absolwenta na kierunku położnictwo .

Wsparciem projektu zostanie objętych odpowiednio:

  • w roku akademickim 2019/2020: 18 osób (17K, 1M) studenci II roku studiów kierunku położnictwo maksymalnie 75% z 24 studentów, którzy na I roku studiów osiągnęli najwyższe wyniki w nauce,
  • w roku akademickim 2020/2021: studenci III roku studiów kierunku położnictwo, grupa 18 osób (17K, 1M) – kontynuacja programu rozwojowego z II roku studiów.
  • w latach 2021/2022 – 2022/2023 absolwenci kierunku położnictwo 18 osób (17K, 1M), studenci którzy wzięli udział w programie rozwojowym skierowanym do studentów.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Opracowanie programu rozwojowego Collegium Mazovia (Uczelni).
  2. Wypłata stypendiów motywacyjnych – 18 osób przez okres 20 miesięcy.
  3. Organizacja obligatoryjnych praktykach zawodowych – 1200 godz. dydaktycznych/uczestnik projektu.
  4. Finansowanie zajęć dodatkowych – szkolenia dla studentów.
  5. Organizacja płatnych praktyk ponadprogramowych.
  6. Wizyta studyjna w podmiocie leczniczym na terenie kraju
  7. Wypłata stypendiów szkoleniowych – 18 osób przez okres 24 miesięcy.

W wyniku realizacji projektu pn. „ Program rozwojowy studentów i absolwentów kierunku położnictwo w Collegium Mazovia” co najmniej 18 osób (17K, 1M) uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu położnej lub położnika i w ramach kształcenia podyplomowego położnych uzyskają dodatkowe kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologoczno – demograficznymi.

Harmonogram zajęć 

FE_POWER_poziom_pl_kolor_mazowia_poziom_flagarp