Program stypendialny dla studentów na kierunkach medycznych

5 września 2022
Dodaj nagłówek
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2022/2023 wdraża program stypendialny.

Dla kogo?

Skierowany jest on do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Program stypendialny będzie miał charakter wieloletni i corocznie, do końca czerwca danego roku, będą ogłaszane kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 20 września 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13.500,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały, zadeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:
  1. być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
  2. nie powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
  4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  5. zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od
  • uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub – w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra, uprawniających do wykonywania zawodu medycznego,
  • uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub – w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra oraz złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu medycznego.
Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl
Szczegółowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunków medycznych innych niż kierunek lekarski można uzyskać:

  • w zakładce Stypendia dla medyków,
  • pod nr tel. 22 59 79 935 lub 22 59 79 919
  • wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Więcej na temat programu stypendialnego znaleźć można na stronie Województwa Mazowieckiego